Aktuelles

Aktuelles

Wir sind auf dem Laufenden mit allen Änderungen von Rechtsvorschriften und mit den Neuigkeiten aus der Branche.

Schauen Sie sich die neue Ausgabe des E-Steuerberaters an!

Laden Sie herunter!

Nowelizacja ustawy „Prawo własności przemysłowej”

5 listopada 2019 r. Prezydent RP podpisał nowelizację ustawy Prawo własności przemysłowej (dalej: pwp) uchwaloną przez Sejm 16 października 2019 r. Eliminuje ona błędy w zakresie implementacji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej.
Lesen Sie mehr

Ważne zmiany KPC od 7 listopada 2019 r.

Już 7 listopada 2019 r. wejdą w życie kolejne poważne zmiany w procedurze cywilnej wprowadzane ustawą z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw. Do najistotniejszych należą:
Lesen Sie mehr

Nowe wytyczne dla oznaczeń produktów leczniczych i nowe obowiązki przedsiębiorców związanych z branżą farmaceutyczną

Od 18 października obowiązują znowelizowane przepisy ustawy – Prawo farmaceutyczne, które mają zapewnić stosowanie rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/161 z dnia 2 października 2015 r. uzupełniającego dyrektywę 2001/83/WE Parlamentu Europejskiego i Rady przez określenie szczegółowych zasad dotyczących zabezpieczeń umieszczanych na opakowaniach produktów leczniczych stosowanych u ludzi.
Lesen Sie mehr

Nowa Ustawa Prawo Zamówień Publicznych podpisana przez Prezydenta

14 października została podpisana nowa Ustawa Prawo Zamówień Publicznych. Głównym celem nowej Ustawy jest zwiększenie efektywności i konkurencyjności systemu zamówień publicznych. Zyskać na zmianach mają przede wszystkim małe i średnie firmy oferujące dobre usługi, ale niebędące w stanie konkurować niską ceną.
Lesen Sie mehr

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych – nowe obowiązki spółek

13 października 2019 r. uruchomiony został Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR). Zgodnie z nowymi przepisami ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu do 13 kwietnia 2020 r. wszystkie spółki handlowe zobowiązane będą ustalić i wskazać swojego beneficjenta rzeczywistego, a następnie dokonać wpisu w CRBR.
Lesen Sie mehr

Numer NIP nabywcy na paragonie

Na podstawie zmian wchodzących w życie z dniem 1 stycznia 2020 r., przedsiębiorca, który nie poda swego nr NIP na paragonie fiskalnym, nie będzie mógł domagać się jego wymiany na fakturę VAT, która daje prawo do odliczenia podatku od towarów i usług.
Lesen Sie mehr

Wenn Sie unsere Unterstützung brauchen,

nehmen Sie Kontakt mit uns auf!

Wir garantieren eine individuelle Betrachtungsweise für jeden Kunden!

Kontakt