wymóg użycia środków komunikacji elektronicznej dotyczy wszelkiej komunikacji pomiędzy zamawiającym, a wykonawcą

Urząd Zamówień Publicznych 18 września 2018r. opublikował istotną opinię prawną dotyczącą zasad wnoszenia niepieniężnych, gwarancyjnych form wadium oraz wadium w postaci poręczeń udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. – o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości przez wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówień publicznych w postępowaniach wszczętych po dniu…

Zawarcie umowy o pracę z członkiem zarządu

Zgodnie z art. 210 kodeksu spółek handlowych w umowie między spółką a członkiem zarządu (również jeśli chodzi o umowę o pracę) oraz w sporze z nim, spółkę reprezentuje rada nadzorcza lub pełnomocnik powołany uchwałą zgromadzenia wspólników. Zawarcie umowy o pracę z naruszeniem powyższej zasady powoduje, że umowa taka jest bezwzględnie nieważna. Przy czym chodzi o nieważność czynności prawnej…