Konsekwencje opóźnienia lotu w świetle dyrektywy WE 261/04

Konsekwencje opóźnienia lotów zostały uregulowane w rozporządzeniu WE 261/04 z dnia 4 lutego 2004 r. Skutki opóźnienia tym samym stały się jednolite dla wszystkich wspólnotowych przewoźników. Zgodnie z rozporządzeniem rozmiar odszkodowania jest uzależniony od dystansu, który przemierza pasażer. Lot  za opóźniony, zgodnie z wyrokami Trybunału Sprawiedliwości  możemy uznać, gdy pasażer przybędzie 3 godziny później, niż planowany przez przewoźnika czas…

Ulga na działalność innowacyjną – możliwość skorzystania z 5% podatku dochodowego

4 lipca 2019 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację o znaku 0113-KDIPT2-1.4011.243.2019.1.BO, z której wynika, że zarabiający na prawach własności intelektualnej mogą od dochodów płacić tylko 5% podatek. Jest to tzw. Ip Box, czyli ulga na działalność innowacyjną, która obowiązuje od 1 stycznia 2019 r.

Przypomnienie dotyczące obowiązków związanych z raportowaniem schematów podatkowych (MDR)

Z dniem 1 stycznia 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2193). Do Ordynacji podatkowej w Dziale III dodano art. 86a – 86o, tj. nowy Rozdział 11a – Informacje…

Stanowisko UODO dotyczące kontroli stanu trzeźwości pracowników

W opublikowanej 27 czerwca 2019r. roku informacji,  Urząd Ochrony Danych Osobowych odniósł się do nowelizacji Kodeksu pracy- konkretnie art. 22 (1b) Kodeksu pracy, który obowiązuje od 4 maja 2019 r. Określa on tzw. dane szczególnych kategorii, w tym o zdrowiu, które pracodawca może przetwarzać, gdy pracownik bądź kandydat do pracy wyrazi na to zgodę i z własnej inicjatywy przekaże takie…

Informacja o działalności gospodarczej w KRS nie wystarczy, aby stosować zakaz konkurencji wobec byłego pracownika – Wyrok Sądu Najwyższego I PK 182/17

Sprawa, którą zajmował się Sąd Najwyższy dotyczyła działalności Prezesa Zarządu po jego odejściu ze Spółki. W umowie o pracę, strony zawarły klauzulę zakazu konkurencji obowiązującej przez 12 miesięcy od dnia zakończenia pełnienia funkcji Prezesa Zarządu.

Rezygnacja ostatniego członka zarządu spółki

Od czasu uchwalenia Kodeksu spółek handlowych praktycznym problemem, na który napotykały się spółki kapitałowe, była rezygnacja z pełnienia funkcji składana przez jedynego (ostatniego) członka zarządu. Ustawodawca chcąc uregulować to zagadnienie, z dniem 1 marca 2019 r., znowelizował art. 202 k.s.h. oraz art. 369 k.s.h. dodając odpowiednio § 6 oraz § 51 i § 5 2 do ww. przepisów.