Od 1 stycznia zleceniobiorca z minimalną stawką godzinową!


Dnia 22 lipca 2016r. Sejm przyjął poprawki Senatu, kończąc tym samym prace nad ustawą wprowadzającą minimalną stawkę godzinową dla osób wykonujących pracę na podstawie określonych umów zlecenia lub umów o świadczenie usług. Ustawa czeka na podpis Prezydenta RP.

Minimalna stawka godzinowa ma wynosić ponad 12 zł, przy czym jej poziom będzie odpowiadać corocznie ustalanemu minimalnemu wynagrodzeniu za pracę. Oznacza to, iż zmiana minimalnego rocznego wynagrodzenia, będzie pociągała za sobą zmianę minimalnej stawki godzinowej.

Przepisy dot. minimalnej stawki godzinowej obejmą także osoby samozatrudniające, świadczące na podstawie umów cywilnoprawnych usługi dla podmiotów zewnętrznych. Kontrolą przestrzegania nowych przepisów zajmie się Państwowa Inspekcja Pracy.

Ważna uchwała SN w zakresie odszkodowań dot. zmiany planów miejscowych


W dniu 7 lipca 2016 r. Sąd Najwyższy wydał uchwałę, w której stwierdził, iż zbycie nieruchomości, o którym mowa w art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nie obejmuje utraty prawa własności działek gruntu wydzielonych pod drogi publiczne na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (III CZP 33/16).

 Powyższy wyrok zdaje się przesądzać, iż w przypadku utraty prawa własności nieruchomości z uwagi na wydzielenie jej pod drogę publiczną, jeżeli wartość takiej nieruchomości uległa obniżeniu w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą, nie jest możliwym dochodzenie od gminy odszkodowania równego obniżeniu wartości nieruchomości na podstawie art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

OPŁATA EGZEKUCYJNA A PODATEK VAT


Zgodnie z najnowszą uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 7 lipca 2016r. (III CZP 34/16) komornik sądowy, określając wysokość kosztów postępowania egzekucyjnego, nie może podwyższyć opłaty egzekucyjnej, ustalonej na podstawie art. 49 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 790 z późn. zm.), o stawkę podatku od towarów i usług.

Powyższe zagadnienie powstało w związku z wydaniem przez Ministra Finansów w dniu 9 czerwca 2015r. interpretacji ogólnej (sygn. PT1. 050.1.2015.LJU.19) w sprawie opodatkowania podatkiem od towarów i usług czynności wykonywanych przez komorników sądowych (Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 15 czerwca 2015 roku poz. 41).

Odsetki to przychód


Zgodnie z uchwałą NSA w składzie siedmiu sędziów, podjętą w sprawie II FPS 2/16 z dnia 6 czerwca 2016 r., odsetki za nieterminowe uiszczenie ceny zbycia akcji stanowią dochód z innych źródeł w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 9 w związku z art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Skarżący wskazywał, że zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 95 odsetki te powinny być zwolnione od podatku jako odsetki z tytułu nieterminowej wypłaty wynagrodzeń i świadczeń z tytułów o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy. Sąd przychylił się jednak do stanowiska Dyrektora Izby Skarbowej. Ze względu na ilość toczących się postępowań opartych o to samo zagadnienie NSA uznał podjęcie uchwały za konieczne,  jak stwierdzono w uzasadnieniu „pozwoli bowiem zachować pożądaną jednolitość orzecznictwa w tych sprawach.”

Nowe uprawnienia Bankowego Funduszu Gwarancyjnego


W dniu 8 lipca 2016 r. opublikowana została w dzienniku ustaw nowa ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej (Dz. U 2016, poz. 996).

Rozszerzono w niej kompetencje BFG uzupełniając je o możliwość przeprowadzenia przymusowej restrukturyzacji banku wymagającego interwencji.  W ramach tejże fundusz będzie mógł sprzedać (w całości lub w części) upadający bank, umorzyć jego zobowiązania lub przenieść niebezpieczne aktywa do innego podmiotu. Jest to znaczące poszerzenie kompetencji z uwagi na to iż dotychczas działania BFG ograniczały się głównie do pomocy finansowej. Ustawa wejdzie w życie 9 października 2016r.

Kwoty podatku VAT przekazanej przy wniesieniu aportu nie wlicza się do podstawy opodatkowania CIT dla spółki wnoszącej aport


Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 23 czerwca 2016 r. sygn. akt II FSK 602/16 po raz kolejny potwierdził, że kwota stanowiąca równowartość podatku VAT, przekazana spółce wnoszącej aport, nie stanowi dla niej przychodu.

Tym samym NSA podtrzymał dotychczasowe stanowisko, iż VAT nie zwiększa podstawy opodatkowania dla spółki wnoszącej aport, w sytuacji, gdy spółka go otrzymująca przekazuje wnoszącej kwotę stanowiącą równowartość podatku VAT. Zgodnie z orzeczeniem NSA kwota ta nie jest dodatkowym wynagrodzeniem przekazywanym pomiędzy podmiotami, lecz jest to podatek VAT należny z tytułu dokonanej transakcji wniesienia aportu. Wobec tego zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych kwoty tej nie wlicza się do podstawy opodatkowania CIT.

Mowa motywacyjna dla Ciebie


Ważna uchwała Sądu Najwyższego w sprawie odszkodowań dla uczestników imprez turystycznych


Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 19 maja 2016r. (III CZP 18/16) orzekł, iż klient niewypłacalnego biura podróży jest legitymowany do dochodzenia od ubezpieczyciela zobowiązanego z tytułu gwarancji ubezpieczeniowej zwrotu wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną.

Uchwała powyższa została podjęta w ramach rozstrzygnięcia zagadnienia prawnego przedstawionego przez Sąd Okręgowy w Krakowie. Przedmiotem pytania było ustalenie, czy klient niewypłacalnego biura podróży może w sporze z ubezpieczycielem samodzielnie dochodzić zwrotu ww. wpłat, czy w takim zakresie legitymacja przysługuje tylko marszałkowi województwa.

Zgodnie bowiem z treścią ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o usługach turystycznych materialnie uprawnionym z umowy gwarancji ubezpieczeniowej „turystycznej” w przedmiocie zwrotu wpłat jest właśnie klient biura podróży. Również wypłata świadczeń następuje na rzecz uczestnika imprezy turystycznej – a nie organu władzy publicznej.

Klauzula obejścia prawa podatkowego – podpisana!


Prezydent RP Andrzej Duda podpisał nowelizację Ordynacji Podatkowej wprowadzającą do systemu polskiego prawa podatkowego tzw. klauzulę obejścia prawa podatkowego. W zamierzeniu Ustawodawcy  ma klauzula ta ma za zadanie przeciwdziałanie zjawisku unikania opodatkowania i walkę z agresywną optymalizacją podatkową. Zgodnie z treścią nowej regulacji, organ podatkowy – stwierdziwszy, że podatnik dokonał szeregu sztucznych działań, niezgodnych z ich istotą prawną, a mających na celu wyłącznie zmniejszenie opodatkowania – może pominąć skutki podatkowe ważnych i skutecznych czynności prawnych.

Zatem ważność i skuteczność prawna takich czynności prawnych  nie są kwestionowane. Organ ma prawo jedynie pominąć ich skutki podatkowe, oceniając je na bazie takich czynności prawnych, które w sposób naturalny odpowiadają ekonomicznej istocie zdarzeń, do których wywołania zmierzał podatnik.

W konsekwencji doprowadzić ma do „zniechęcenia” podatników do korzystania ze swobody wyboru formy transakcji gospodarczej, nakierowanego na redukcję lub eliminację obciążenia podatkowego w sposób niepożądany przez Prawodawcę.

Co istotne – podatnik może się zabezpieczyć przed takim przebiegiem zdarzeń, występując przed transakcją o wydanie opinii zabezpieczającej.  Koszt wniosku o jej wydanie to niestety 20 tys. PLN.

Ustawa, z wyjątkami, ma wejść w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

Nowelizacja ustaw


Już od 1 stycznia 2017r. przedsiębiorcy zobowiązani zostaną do dokonywania oraz przyjmowania płatności wyłącznie poprzez rachunki płatnicze  już od kwoty 15 tys. PLN. Wynika to z podpisanej przez Prezydenta nowelizacji ustaw o PIT, CIT i o swobodzie działalności gospodarczej. Naruszenie tej reguły uniemożliwi zaliczenie wydatku do kosztów podatkowych. Zamiarem Ustawodawcy było ograniczenie szarej strefy oraz podwyższenie ściągalności podatków.

1 19 20 21 22