Alternatywa dla przekształcenia spółki komandytowej w spółkę jawną

Jak już wcześniej informowaliśmy spółki komandytowe uzyskały status podatnika CIT z dniem 1 stycznia 2021 r. (opcjonalnie uzyskają go z dniem 1 maja 2021 r.).

Nowe zasady opodatkowania spółek komandytowych doprowadziły do tego, że dochody które otrzymuje spółka komandytowa są opodatkowane podatkiem CIT na poziomie spółki oraz podatkiem PIT lub CIT na poziomie wspólnika, w momencie wypłaty zysku.

Ustawodawca przewidział jednak spore udogodnienie dla komplemenatriuszy, którzy rozliczają się na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.  Kluczowe znaczenie ma przepis art. 30a ust. 6a u.p.d.o.f. który stanowi, że podatek PIT (ryczałt 19%), pomniejsza się o kwotę odpowiadającą iloczynowi procentowego udziału komplementariusza w zysku spółki komandytowej i podatku CIT należnego od dochodu tej spółki.

W praktyce polega to na tym, że komplementariusz zalicza równowartości podatku CIT spółki na poczet podatku PIT od pobrania z zysku. Jeżeli obrót spółki nie przekracza 2 mln EUR, to podatek CIT będzie w wysokości 9%, a komplementariusz pomniejszy nim swój 19% PIT stosownie do posiadanego udziału w zysku spółki.

Z uwagi na to, że pomniejszenie podatku PIT o podatek CIT dotyczy wyłącznie komplementariuszy, którymi dość często są utworzone w tym celu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, aby móc realnie skorzystać z omawianego pomniejszenia podatku PIT,  dobrym rozwiązaniem jest zamiana miejsc między dotychczasowym komandytariuszem a komplementariuszem. Należy jednak pamiętać, że taka zamiana spowoduje zwiększenie odpowiedzialności wspólnika, który dotychczas był komandytariuszem.