Zakaz zastrzegania kary umownej na wypadek odstąpienia od umowy z powodu niewykonania zobowiązania o charakterze pieniężnym - Uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego

W dniu 20 listopada 2019 r.  Sąd Najwyższy w składzie 7 sędziów podjął Uchwałę w sprawie o sygn.  akt III CZP 3/19 o treści: „Nie jest dopuszczalne zastrzeżenie kary umownej na wypadek odstąpienia od umowy z powodu niewykonania zobowiązania o charakterze pieniężnym.”

Nowe wytyczne dla oznaczeń produktów leczniczych i nowe obowiązki przedsiębiorców związanych z branżą farmaceutyczną

Od 18 października obowiązują znowelizowane przepisy ustawy – Prawo farmaceutyczne, które mają zapewnić stosowanie rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/161 z dnia 2 października 2015 r. uzupełniającego dyrektywę 2001/83/WE Parlamentu Europejskiego i Rady przez określenie szczegółowych zasad dotyczących zabezpieczeń umieszczanych na opakowaniach produktów leczniczych stosowanych u ludzi.