Pracodawca ma prawo do monitorowania korespondencji pracownika

W wyroku z dnia 12 stycznia 2016 r. (w sprawie Barbulescu przeciwko Rumunii – nr sprawy 61496/08) Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu potwierdził prawo pracodawcy do przeglądania zawartości poczty służbowej pracownika. W uzasadnieniu ETPC wskazał, że weryfikacja treści wiadomości zamieszczonych w skrzynce e-mail nie narusza prawa pracownika do ochrony prywatności. Powyższe stanowisko odpowiada aktualnej linii orzeczniczej sądów…

O możliwości upublicznienia listu nie decyduje jedynie adresat

Kwestia możliwości upublicznienia treści listu prywatnego nie jest jednoznacznie uregulowana. W wyroku z dnia 16 lutego 2017r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (VI ACa 1875/15) orzekł, że nadawca nie traci uprawnień nad treścią listu z chwilą wysłania korespondencji.  To z kolei oznacza, że adresat nie ma pełni swobody w dysponowaniu nią. Zgodnie z prawem autorskim, jeżeli osoba, do której korespondencja jest skierowana  nie wyraziła…

Przerwanie przedawnienia wobec przekształconego przedsiębiorcy

Sąd Najwyższy w najnowszej uchwale z 9 lutego br. rozstrzygnął spór, co do stosowania terminów przedawnienia względem przekształconego przedsiębiorcy. Zgodnie z treścią rozstrzygnięcia, przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, który przekształcił się następnie w spółkę kapitałową, będzie odpowiadał solidarnie ze spółką (przekształconą), jeżeli  w ciągu trzech lat od przekształcenia wytoczone zostanie przeciwko dłużnikowi powództwo. Przepisy KSH…

Wycinka drzew bez zezwoleń

W dniu 1 stycznia 2017 r. weszły w życie zmiany przepisów ustawy o ochronie przyrody dotyczące usuwania drzew i krzewów, które wprowadzają możliwości wycinki drzewa bez konieczności uzyskania w tym celu zezwolenia. Mianowicie osoba fizyczna, będąca właścicielem nieruchomości, może usunąć ze swojej działki każde drzewo, bez względu na jego obwód, pod warunkiem, że usuwa je na cele niezwiązane z prowadzeniem…

Sprzedawca ponosi ryzyko niedoręczenia przesyłki

Jeżeli sprzedawca ograniczył możliwość wyboru sposobu doręczenia zamówionej rzeczy, czy to poprzez samodzielny dobór podmiotu (firmy kurierskiej), czy też poprzez zakreślenie ograniczonego kręgu podmiotów, za pośrednictwem których rzecz zostanie doręczona, w przypadku nie doręczenia jej do konsumenta, ponosi on pełną odpowiedzialność za niewykonanie umowy. Nie ma tutaj znaczenia fakt, że przesyłkę odebrała inna osoba, która zobligowała się…

Nowe zapisy niedozwolone w umowach z konsumentami

Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumenta zakwestionował możliwość stosowania we wzorcach umów z konsumentami postanowień, co do wyboru właściwego sądu. Skutkiem tej decyzji wszelkie postanowienia umowy ograniczające prawo konsumenta co do wyboru sądu są bezskuteczne, nawet jeżeli zostały zamieszczone w treści umowy. Ponadto, ich dalsze stosowanie może narazić przedsiębiorcę na postępowanie ze strony Prezesa Urzędu…

Zaostrzone zasady odpowiedzialności za naruszenie obowiązków przetargowych

Odpowiedzialność zamawiającego z tytułu unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia  jest odpowiedzialnością na zasadzie ryzyka-orzekł  Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku z dnia  7 grudnia 2016 r.( I ACa 2025/15). Zgodnie z art. 93 ust. 4  pzp, w przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z przyczyn leżących po stronie zamawiającego wykonawcom, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów…

Pomijając rachunek płatniczy – można stracić możliwość zaliczenia płatności do kosztów podatkowych!

Od 1 stycznia 2017 r. w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych dodany został przepis  art. 15d ustawy o CIT. Przepis wyłącza możliwość zaliczania do kosztów uzyskania przychodów płatności dokonanych z naruszeniem obowiązku dokonywania płatności za pośrednictwem rachunku płatniczego. Obowiązek realizowania płatności za pośrednictwem rachunku płatniczego, wynika natomiast z przepisu art. 22 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie…

Kolejne zmiany w zamówieniach publicznych

Z dniem 1 stycznia 2017 r. weszły w życie przepisy wdrażające nowelizację ustawy prawo zamówień publicznych dotyczące tzw. zamówień in-house. Przez „zamówienia in-house” należy rozumieć zamówienia, które są udzielane przez instytucje zamawiające podległym im podmiotom. Przykładowo chodzić może o zlecanie przez gminy usług w zakresie zarządzania nieruchomościami komunalnym spółkom prawa handlowego – tworzonym przez te…

Odrzucenie reklamacji konsumenta i co dalej?

W dniu 10 stycznia 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, która pozwala na rozstrzyganie sporów konsumenckich w drodze polubownej, tj. poprzez mediację lub arbitraż. W pierwszej kolejności wskazać należy, iż udział w tego rodzaju procedurze jest dobrowolny zarówno dla przedsiębiorcy, jak i konsumenta. A zatem, jeśli jedna ze stron nie wyrazi na to zgody,…