Koszty prywatnego leczenia oraz rehabilitacji składnikiem odszkodowania z OC pojazdów mechanicznych

W dniu 19 maja 2016 r. Sąd Najwyższy wydał w składzie 7 sędziów ważną uchwałę dotyczącą dochodzenia odszkodowań z OC sprawcy wypadku (sygn. akt: III CZP 63/15), z której wynika, iż świadczenie ubezpieczyciela w ramach umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych obejmuje także uzasadnione i celowe koszty leczenia oraz rehabilitacji poszkodowanego niefinansowane ze środków publicznych…

Parkowanie samochodu służbowego pod domem bez PIT

Dnia 19 lipca 2016 r. Minister Finansów (upoważniony Dyrektor Izby skarbowej w Bydgoszczy) wydał interpretację indywidualną nr ITPB2/4512-403/16/RS, w której potwierdził że w sytuacji, gdy pracodawca zobowiązuje pracowników do parkowania samochodów służbowych w garażu lub na parkingu w miejscu zamieszkania pracowników lub ich stałego pobytu, a motywem takiego zobowiązania jest troska o bezpieczeństwo samochodów służbowych, chęć zapewnienia mobilności i dyspozycyjności pracowników…

Uruchomienie Rejestru Spadkowego z dniem 8 września 2016r.

Ustawą z dnia 10 lipca 2015r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, powołano do życia rejestr spadkowy, który zacznie funkcjonować od dnia 8 września 2016r. Rejestr będzie prowadzony przez Krajową Radę Notarialną w formie systemu teleinformatycznego. Wpisy do rejestru będą dokonywane przez sąd lub notariusza. Prawomocne postanowienia o stwierdzeniu…

Uchwała NSA: skargę na interpretację można wnieść już następnego dnia po wezwaniu do usunięcia naruszenia prawa!

Podmiot, który uzyskał niekorzystną interpretację indywidualną może złożyć skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Skargę należy poprzedzić wezwaniem organu interpretacyjnego do usunięcia naruszenia prawa. Termin na wniesienie skargi to 30 dni od dnia otrzymania odpowiedzi, a jeżeli organ jej nie udzieli – w ciągu 60 dni od dnia złożenia wezwania. Dotychczas nie była jasną kwestia, czy koniecznym jest oczekiwania na odpowiedź…

Nowe obowiązki zleceniodawcy już od 1 stycznia 2017r.

Zmiana minimalnej stawki godzinowej dla osób wykonujących pracę na podstawie określonych umów zlecenia lub umów o świadczenie usług, oznacza równocześnie nowe obowiązki dla zleceniodawców, w szczególności w zakresie ewidencjonowania przepracowanego czasu. Kluczową rolę odgrywać będzie forma zawartej umowy. Mianowicie w sytuacji, gdy umowa nie zostanie zawarta z zachowaniem formy pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej,…

Zmiana wynagrodzeń dla osób kierujących niektórymi spółkami

Dnia 9 września br. wejdzie w życie Ustawa o kształtowaniu wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, która znacząco wpłynie na mechanizm wynagradzania członków zarządu i rad nadzorczych spółek  z udziałem (nawet mniejszościowym) Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego i państwowych osób prawnych. Ustawodawca zniósł możliwość zatrudniania członków zarządu i rad nadzorczych spółek o których mowa powyżej, na podstawie umowy o pracę.…

Nowa koncepcja Sądu Najwyższego w przedmiocie realizacji prawa odstąpienia od umowy przez kontrahenta upadłego przedsiębiorstwa

Sąd Najwyższy, w precedensowym wyroku wydanym 9 sierpnia 2016 r. (III CSK 733/15) przyznał kontrahentowi przedsiębiorstwa, które ogłosiło upadłość, prawo do odstąpienia od umowy i żądania kary umownej, jeżeli wcześniej zaistniały ku temu przesłanki. Orzeczenie to jest wyjątkowe, gdyż pozostaje w jawnej sprzeczności z literalną wykładnią art. 98 prawa upadłościowego, który przyznaje prawo do odstąpienia od umowy po ogłoszeniu przez przedsiębiorcę…

1 września 2016 r. wejdzie w życie Ustawa o podatku od sprzedaży detalicznej

Dnia 1 września 2016 roku wejdzie w życie ustawa od sprzedaży detalicznej, czyli tzw. podatek od marketów. Podatnikami podatku będą sprzedawcy detaliczni dokonujący zbycia towarów (rzeczy ruchomych lub ich części). Ustawa za przedmiot opodatkowania przyjmuję przychód ze sprzedaży dokonanej na rzecz konsumentów (tj. osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, a także rolników ryczałtowych). W konsekwencji – do podstawy…

Od 1 stycznia zleceniobiorca z minimalną stawką godzinową!

Dnia 22 lipca 2016r. Sejm przyjął poprawki Senatu, kończąc tym samym prace nad ustawą wprowadzającą minimalną stawkę godzinową dla osób wykonujących pracę na podstawie określonych umów zlecenia lub umów o świadczenie usług. Ustawa czeka na podpis Prezydenta RP. Minimalna stawka godzinowa ma wynosić ponad 12 zł, przy czym jej poziom będzie…

Ważna uchwała SN w zakresie odszkodowań dot. zmiany planów miejscowych

W dniu 7 lipca 2016 r. Sąd Najwyższy wydał uchwałę, w której stwierdził, iż zbycie nieruchomości, o którym mowa w art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nie obejmuje utraty prawa własności działek gruntu wydzielonych pod drogi publiczne na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (III CZP 33/16).  Powyższy wyrok zdaje…