Opłata egzekucyjna a podatek VAT

Zgodnie z najnowszą uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 7 lipca 2016r. (III CZP 34/16) komornik sądowy, określając wysokość kosztów postępowania egzekucyjnego, nie może podwyższyć opłaty egzekucyjnej, ustalonej na podstawie art. 49 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 790 z późn. zm.), o stawkę podatku od towarów i usług. Powyższe…

Odsetki to przychód

Zgodnie z uchwałą NSA w składzie siedmiu sędziów, podjętą w sprawie II FPS 2/16 z dnia 6 czerwca 2016 r., odsetki za nieterminowe uiszczenie ceny zbycia akcji stanowią dochód z innych źródeł w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 9 w związku z art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Skarżący wskazywał, że zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 95 odsetki te powinny być…

Nowe uprawnienia Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

W dniu 8 lipca 2016 r. opublikowana została w dzienniku ustaw nowa ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej (Dz. U 2016, poz. 996). Rozszerzono w niej kompetencje BFG uzupełniając je o możliwość przeprowadzenia przymusowej restrukturyzacji banku wymagającego interwencji.  W ramach tejże fundusz będzie mógł sprzedać (w całości lub w części)…

Kwoty podatku VAT przekazanej przy wniesieniu aportu nie wlicza się do podstawy opodatkowania CIT dla spółki wnoszącej aport

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 23 czerwca 2016 r. sygn. akt II FSK 602/16 po raz kolejny potwierdził, że kwota stanowiąca równowartość podatku VAT, przekazana spółce wnoszącej aport, nie stanowi dla niej przychodu. Tym samym NSA podtrzymał dotychczasowe stanowisko, iż VAT nie zwiększa podstawy opodatkowania dla spółki wnoszącej aport, w sytuacji, gdy spółka go…

Ważna uchwała Sądu Najwyższego w sprawie odszkodowań dla uczestników imprez turystycznych

Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 19 maja 2016r. (III CZP 18/16) orzekł, iż klient niewypłacalnego biura podróży jest legitymowany do dochodzenia od ubezpieczyciela zobowiązanego z tytułu gwarancji ubezpieczeniowej zwrotu wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną. Uchwała powyższa została podjęta w ramach rozstrzygnięcia zagadnienia prawnego przedstawionego przez Sąd Okręgowy w Krakowie. Przedmiotem pytania było…

Klauzula obejścia prawa podatkowego – podpisana!

Prezydent RP Andrzej Duda podpisał nowelizację Ordynacji Podatkowej wprowadzającą do systemu polskiego prawa podatkowego tzw. klauzulę obejścia prawa podatkowego. W zamierzeniu Ustawodawcy  ma klauzula ta ma za zadanie przeciwdziałanie zjawisku unikania opodatkowania i walkę z agresywną optymalizacją podatkową. Zgodnie z treścią nowej regulacji, organ podatkowy – stwierdziwszy, że podatnik dokonał szeregu sztucznych…