DODATKOWE ZOBOWIĄZANIE PODATKOWE W CENACH TRANSFEROWYCH


Z dniem 1 stycznia 2019 r. do ustawy Ordynacja podatkowa dodano nowy rozdział, który przewiduje wprowadzenie tzw. dodatkowego zobowiązania podatkowego. Głównym celem jego wprowadzenia jest zniechęcenie podatników do podejmowania działań związanych z unikaniem opodatkowania.

W myśl nowych przepisów, organ podatkowy obligatoryjnie ustali dodatkowe zobowiązanie podatkowe w przypadku wydania decyzji z zastosowaniem m.in. przepisów o cenach transferowych.

W przypadku dodatkowego zobowiązania w cenach transferowych, stawka tego podatku wynosi 10% sumy nienależnie wykazanej lub zawyżonej straty podatkowej i niewykazanego w całości lub części dochodu do opodatkowania.

Co więcej, nowe przepisy przewidują możliwość podwojenia ww. stawki (do 20%), w przypadku, gdy:

  • podstawa do ustalenia dodatkowego zobowiązania podatkowego przekracza 15 mln zł (podwójna stawka ma zastosowanie do nadwyżki ponad 15 mln zł) lub
  • podatnik nie przedłoży dokumentacji podatkowej (chyba, że podatnik uzupełni te braki w terminie wyznaczonym przez organ podatkowy).

Stawka może też ulec potrojeniu (do 30%) w wypadku, w którym podstawa do ustalenia dodatkowego zobowiązania podatkowego przekroczy 15 mln zł i podatnik nie przedłoży dokumentacji cen transferowych dotyczącej określonej transakcji.

Należy jednak podkreślić, że stawki dodatkowego zobowiązania podatkowego (podstawowe i podwyższone) mogą zostać obniżone o połowę, jeśli podatnik dokona korekty deklaracji.

Ponadto sankcji podatkowej nie stosuje się wobec osoby fizycznej, która za ten sam czyn ponosi odpowiedzialność za wykroczenie skarbowe albo przestępstwo skarbowe.

Related Posts