NOWE PRZEPISY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW OD 1 MARCA


Ustawa z dn. 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym, wprowadza sporo nowych przepisów dla przedsiębiorców. Część znowelizowanych przepisów weszła już do porządku prawnego wraz z dniem 1 stycznia, natomiast część dopiero wejdzie od 1 marca 2019 r.

Istotną zmianą z punktu widzenia przedsiębiorców jest nowelizacja przepisu kodeksu cywilnego, który dotyczy zawarcia umowy przez osobę działającą jako organ osoby prawnej, bez odpowiedniego umocowania lub z przekroczeniem tego umocowania. Nowe brzmienie przepisu art. 39 KC uzależnia ważność umowy od jej potwierdzenia przez osobę prawną, w imieniu której, umowa została zawarta. Druga strona tejże wadliwie zawartej umowy, może wyznaczyć odpowiedni termin do potwierdzenia umowy.

Sygnalizowane zmiany w znacznym stopniu dotyczyć będą również przepisów kodeksu spółek handlowych. Zmianie ulegnie m.in art. 193 ksh, w który określa dzień dywidendy. Wspomniany przepis precyzuje, iż w sytuacji kiedy uchwała zgromadzenia wspólników nie określi ani dnia dywidendy ani terminu jej wypłaty, dniem dywidendy jest dzień podjęcia uchwały o podziale zysku, natomiast dywidendę należy wypłacić niezwłocznie po dniu dywidendy.

Related Posts