Ochrona wynagrodzeń zleceniobiorców przed egzekucją


Z dniem 1 stycznia 2019 r. zaczął obowiązywać art. 833 § 21 kodeksu postępowania cywilnego, który przyznaje zleceniobiorcom ochronę przed egzekucją taką samą, jaką posiadają osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę.

Zgodnie z ww. art. 833 § 21 KPC: przepisy art. 87 i art. 871 Kodeksu pracy stosuje się odpowiednio do wszystkich świadczeń powtarzających się, których celem jest zapewnienie utrzymania albo stanowiących jedyne źródło dochodu dłużnika będącego osobą fizyczną.

Przytoczony przepis oznacza, że również do wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia zastosowanie znajdą ograniczenia dotyczące prowadzenia egzekucji polegające m.in. na ochronie kwoty równej minimalnemu wynagrodzeniu za pracę. Innymi słowy, w przypadku egzekucji, wynagrodzenie zleceniobiorcy będzie chronione odpowiednio do wysokości pensji minimalnej – po odliczeniu składek na ubezpieczenie społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.  Zasada ta nie dotyczy jednak egzekucji ze świadczeń alimentacyjnych.

Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Sprawiedliwości z dnia 15 stycznia 2019 r.  w przypadku wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia wysokość kwoty, która podlega ochronie wynosi 1687,78 zł.

Related Posts