Sąd Najwyższy o ustawowej wspólności majątkowej

W toku postępowania o  uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, na skutek wniesionej apelacji, zrodziło się zagadnienie prawne wymagające wyjaśnienia przez Sąd Najwyższy. Przedmiotem rozważań była odpowiedź na pytanie: czy rzecz nabyta w trakcie trwania małżeństwa, w którym obowiązuje reżim ustawowej wspólności majątkowej, w części ze środków pochodzących z majątku odrębnego jednego z małżonków a w części z ich majątku wspólnego wchodzi w całości do majątku wspólnego, czy też wchodzi do tego z majątków, z którego pochodzi większa część środków na nabycie rzeczy, czy też wchodzi do majątku odrębnego jednego z małżonków i jednocześnie do ich majątku wspólnego w udziałach odpowiadających stosunkowi środków przeznaczonych z tych majątków na nabycie rzeczy?

Sąd Najwyższy w uchwale z dnia z dnia 19 października 2018 r., sygn. akt III CZP 45/18, stwierdził, że rzecz nabyta w trakcie trwania małżeństwa, w którym obowiązuje ustawowa wspólność majątkowa, w części ze środków pochodzących z majątku osobistego jednego z małżonków, a w części z ich majątku wspólnego, wchodzi do majątku osobistego małżonka i do majątku wspólnego małżonków w udziałach odpowiadających stosunkowi środków przeznaczonych z tych majątków na jej nabycie, chyba że świadczenie z majątku osobistego lub majątku wspólnego przekazane na nabycie rzeczy miało charakter nakładu, odpowiednio, na majątek wspólny lub osobisty.

Rozstrzygnięcie to będzie zapewne pomocne w toku wielu spraw o podział majątku wspólnego małżonków.