Nasi specjaliści posiadają bogate doświadczenie w sporządzaniu ekspertyz dotyczących prawa Unii Europejskiej. Prowadzimy postępowania cywilne oparte na przepisach unijnych (ocena prawa właściwego, jurysdykcji, uzyskiwanie Europejskiego Nakazu Zapłaty, Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego, uznawanie i stwierdzanie wykonalności orzeczeń sądów zagranicznych). Doradzamy w zakresie delegowania pracowników oraz stosowania przepisów o koordynacji systemów ubezpieczeń społecznych. Powołujemy prawo unijne w postępowaniach przed polskimi sądami i organami administracji, badamy zgodność prawa krajowego z przepisami unijnymi i formułujemy wnioski o zadanie pytania prejudycjalnego do Trybunału Sprawiedliwości UE. Kancelaria zajmuje się także obsługą transakcji transgranicznych.

Prowadzimy sprawy związane z szeroko rozumianym prawem konkurencji. Zajmujemy się oceną umów pod kątem ryzyka naruszenia prawa konkurencji (m.in. nadużycia pozycji dominującej, niedozwolonych porozumień między przedsiębiorcami). Kancelaria oferuje pomoc w zakresie kontaktów z organami kontrolującymi koncentrację przedsiębiorstw, w ramach procedur kontrolnych oraz w postępowaniach przed organami i sądami antymonopolowymi. Zapewniamy reprezentację w postępowaniach przed Prezesem UOKiK, sądami i Komisją Europejską.

Obsługujemy także sprawy związane ze zwalczaniem czynów nieuczciwej konkurencji (w tym naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa, nieuczciwej reklamy, wprowadzających w błąd oznaczeń).