Kancelaria oferuje pomoc w sprawach dotyczących naruszeń praw człowieka. Prowadziliśmy wiele precedensowych spraw, w których jednym z elementów było sporządzenie skargi konstytucyjnej do Trybunału Konstytucyjnego. Zajmujemy się także sporządzaniem skarg do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. Powołujemy się na przepisy konstytucji, Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności oraz Karty Praw Podstawowych w prowadzonych postępowaniach sądowych.