UCHWAŁA SĄDU NAJWYŻSZEGO W SPRAWIE PODZIAŁU DZIAŁEK W UŻYTKOWANIU WIECZYSTYM


W dniu 19 października 2018 r. Sąd Najwyższy podjął uchwałę w sprawie podziału działek w użytkowaniu wieczystym (sygn. akt III CZP 115/17).

Uchwała została podjęta na skutek przedstawienia SN następującego zagadnienia:

Czy dopuszczalne jest przeprowadzenie postępowania rozgraniczeniowego między użytkownikami wieczystymi sąsiadujących działek wyodrębnionych geodezyjnie i mających założone odrębne księgi wieczyste, stanowiących własność tego samego podmiotu – Skarbu Państwa?​

Zdaniem Sądu Najwyższego ​użytkownik wieczysty nie może żądać rozgraniczenia sąsiadujących nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste różnym osobom, jeżeli stanowią one własność tego samego właściciela.

Argumentując powyższe wskazał, iż skoro użytkownik wieczysty ma  prawo dokonywać wpisów w księdze wieczystej, to jednocześnie może składać wnioski o założenie księgi wieczystej dla odłączonej części nieruchomości, na zasadzie art. 233 KC.

Powyższy artykuł stanowi, iż w granicach określonych przez ustawy i zasady współżycia społecznego oraz przez umowę o oddanie gruntu Skarbu Państwa lub gruntu należącego do jednostek samorządu terytorialnego w użytkowanie wieczyste użytkownik może korzystać z gruntu z wyłączeniem innych osób.

Jak stwierdził SN w tych samych granicach użytkownik wieczysty może swoim prawem rozporządzać.

Related Posts