Zmiana ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego – ciąg dalszy

Z dniem 26 czerwca 2019 r. nastąpiła istotna zmiana przepisów ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (dalej jako „ustawa”).

Przede wszystkim skrócono okres zakazu zbywania nieruchomości rolnej z 10 do 5 lat. Nabywca nieruchomości rolnej jest obowiązany do prowadzenia gospodarstwa rolnego, w skład którego weszła nabyta nieruchomość rolna, przez co najmniej 5 lat od dnia jej nabycia. Przy czym jeśli nabywcą jest osoba fizyczna, to zobowiązana jest do osobistego prowadzenia gospodarstwa rolnego. W tym okresie niedopuszczalne jest zbycie lub oddanie w posiadanie innych podmiotom nabytej nieruchomości.

W przypadkach uzasadnionych ważnym interesem nabywcy nieruchomości rolnej lub interesem publicznym, Dyrektor Generalnego Krajowego Ośrodka na wniosek nabywcy nieruchomości rolnej, może wyrazić zgoda na zbycie lub oddanie w posiadanie nabytej nieruchomości przed upływem 5 lat. Zgoda będzie wydawana w drodze decyzji administracyjnej. Dotychczas zgoda taka była wyrażana przez sąd na wniosek zainteresowanego, jeśli konieczność zbycia lub oddania nieruchomości rolnej wynikała z przyczyn losowych, niezależnych od nabywcy.