Komunikat w sprawie stosowania przepisów o pracownikach delegowanych do sektora transportu na Węgrzech

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa informuje, że władze węgierskie sprecyzowały swoje stanowisko dotyczące zakresu zastosowania przepisów implementujących tzw. dyrektywę wdrożeniową, dotyczącą delegowania pracowników w ramach świadczenia usług (2014/67/UE), które weszły w życie na Węgrzech  8 lipca 2016 r. Z informacji w tej sprawie uzyskanych za pośrednictwem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP wynika, że węgierskie przepisy krajowe nie mają zastosowania do sektora…

Wymiana udziałów dokonana przez więcej niż jednego wspólnika zwolniona z opodatkowania na podstawie art. 12 ust. 4d CIT

WSA w Gdańsku orzekł, iż przy wymianie udziałów pomiędzy spółkami kapitałowymi warunki z art. 12 ust. 4d ustawy o CIT są spełnione nawet wówczas, gdy  spółka nabywająca udziały obejmuje bezwzględną większość praw głosów spółce, której udziały są nabywane, wskutek wymiany udziałów dokonanej z więcej niż jednym wspólnikiem tej spółki. Minister Finansów w zaskarżonej przez stronę…

Korzystne zasady opodatkowania wkładów do spółek kapitałowych tylko do 31 grudnia 2016r. !?

Zgodnie z regulacjami obowiązującymi w bieżącym roku, objęcie udziałów (akcji) w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo (bądź jego zorganizowana część), skutkuje powstaniem przychodu u wnoszącego aport. Wartość przychodu określa się w wysokości wartości nominalnej objętych udziałów (akcji) . I to nawet, jeżeli wartość wnoszonego wkładu byłaby wielokrotnie wyższa niż wartość…

Nowelizacja ustaw

Już od 1 stycznia 2017r. przedsiębiorcy zobowiązani zostaną do dokonywania oraz przyjmowania płatności wyłącznie poprzez rachunki płatnicze  już od kwoty 15 tys. PLN. Wynika to z podpisanej przez Prezydenta nowelizacji ustaw o PIT, CIT i o swobodzie działalności gospodarczej. Naruszenie tej reguły uniemożliwi zaliczenie wydatku do kosztów podatkowych. Zamiarem Ustawodawcy było ograniczenie szarej strefy oraz podwyższenie ściągalności podatków.

Konferencja naukowa

W dniu 18 maja 2016 r. w Warszawie odbyła się konferencja naukowa Jednolity wymiar prawa własności intelektualnej w Europie XXI wieku – z perspektywy praktyka prawa, w której uczestniczyli przedstawiciele naszej Kancelarii. Podczas wystąpień i dyskusji panelowych poruszono szereg kwestii dotyczących aktualnych problemów stosowania prawa własności intelektualnej w kontekście aktów prawa Unii Europejskiej, jak również orzecznictwa…

Od 1 lipca 2016 r. płaca minimalna dla kierowców we Francji

Od 1 lipca 2016 r. we Francji zacznie obowiązywać dekret 2016-418, wprowadzający przepisy wykonawcze do ustawy zwanej Loi Macron. Uznaje on kierowców za pracowników delegowanych, także jeśli przebywają na terytorium Francji poniżej 8 dni. Dekret nakłada na przedsiębiorstwa transportowe obowiązek zapewnienia kierowcom francuskiej płacy minimalnej, a ponadto sporządzenia dla kierowcy zaświadczenia o delegowaniu i ustanowienia przedstawiciela przedsiębiorstwa…