Praca zdalna w Kodeksie pracy

Od 7 kwietnia 2023 r. zacznie obowiązywać nowelizacja Kodeksu pracy, przewidująca możliwość wykonywania pracy w trybie zdalnym. Dotychczas możliwość taka istniała tylko w okresie epidemii i zagrożenia epidemicznego.

Wdrożenie pracy zdalnej w zakładzie pracy wymaga podjęcia szeregu działań, w tym:

– uregulowania zasad pracy zdalnej w porozumieniu lub regulaminie pracy zdalnej,

– sporządzenia oceny ryzyka zawodowego,

– wprowadzenia zmian do informacji przekazywanych pracownikom,

– określenia zasad zwrotu pracownikowi kosztów energii elektrycznej, usług telekomunikacyjnych niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej oraz innych kosztów bezpośrednio związanych z wykonywaniem pracy zdalnej.

Przepisy przewidują również, że pracodawca jest zobowiązany uwzględnić wniosek o pracę zdalną, w przypadku, jeżeli wystąpi z nim pracownica w ciąży, pracownik wychowujący dziecko do ukończenia przez nie 4 roku życia, a także pracownik sprawującego opiekę nad innym członkiem najbliższej rodziny lub inną osobą pozostającą we wspólnym gospodarstwie domowym, posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności. Odmowa uwzględnienia takiego wniosku jest możliwa, tylko gdy praca zdalna nie będzie możliwa ze względu na organizację pracy lub rodzaj pracy wykonywanej przez pracownika.