Umowa o pracę na okres próbny na nowych zasadach

Zgodnie z nowelizacją przepisów Kodeksu pracy, umowę o pracę na okres próbny można zawrzeć z pracownikiem na okres nieprzekraczający:

– 1 miesiąca – w przypadku zamiaru zawarcia umowy o pracę na czas określony krótszy niż 6 miesięcy,

– 2 miesięcy – w przypadku zamiaru zawarcia umowy o pracę na czas określony wynoszący co najmniej 6 miesięcy i krótszy niż 12 miesięcy.

Te okresy można wydłużyć, nie więcej jednak niż o 1 miesiąc, jeżeli będzie to uzasadnione rodzajem pracy – a więc co do zasady łączny okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na okres próbny nie może przekroczyć trzech miesięcy.

Jednak nowe przepisy przewidują możliwość przedłużenia okresu próby. Strony mogą w umowie o pracę uzgodnić, że umowa ta zostanie przedłużona o czas urlopu oraz innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy.

Dopuszczalne jest także jednokrotne ponowne zawarcie umowy na okres próbny, jeżeli pracownik ma być zatrudniony w celu wykonywania innego rodzaju pracy.