Nowe obowiązki dokumentacyjne przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów (WDT)

Od 1 stycznia 2020 r. obowiązki związane z dokumentowaniem WDT staną się bardziej surowe. Zmiany wynikają z Rozporządzenia Rady (UE) 2018/1912 z 4 grudnia 2018 r. Rozporządzenia unijne obowiązują we wszystkich państwach członkowskich bez obowiązku implementacji do krajowych przepisów, a więc rozporządzenie będzie stosowane w Polsce bezpośrednio.

Umowa dowodowa – nowa instytucja w postępowaniu w sprawach gospodarczych

Nowelizacja Kodeksu Postępowania Cywilnego wprowadziła do postępowania cywilnego nową instytucję umowy dowodowej. Przez zawarcie umowy dowodowej strony mogą wyłączyć możliwość przeprowadzenia określonych dowodów w postępowaniu sądowym w sprawie z określonego stosunku prawnego powstałego na podstawie umowy wiążącej strony.

Obligatoryjna dematerializacja akcji na okaziciela i akcji imiennych w spółkach akcyjnych i komandytowo-akcyjnych

Tegoroczna nowelizacja Kodeksu spółek handlowych wprowadza nowe obowiązki dla spółek akcyjnych i komandytowo-akcyjnych. Do najważniejszych zmian należy obligatoryjna dematerializacja (zmiana formy akcji z papieru wartościowego na zapis w systemie teleinformatycznym) akcji spółek akcyjnych i komandytowo akcyjnych, które nie podlegają obowiązkowej dematerializacji na podstawie odrębnych przepisów.

Zakaz zastrzegania kary umownej na wypadek odstąpienia od umowy z powodu niewykonania zobowiązania o charakterze pieniężnym - Uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego

W dniu 20 listopada 2019 r.  Sąd Najwyższy w składzie 7 sędziów podjął Uchwałę w sprawie o sygn.  akt III CZP 3/19 o treści: „Nie jest dopuszczalne zastrzeżenie kary umownej na wypadek odstąpienia od umowy z powodu niewykonania zobowiązania o charakterze pieniężnym.”