+48 33 498 37 35 biuro@msdslegal.pl

CIT estoński

 

 

 

CIT Estoński

Bądź na bieżąco

Najczęściej zadawane pytania

Czy po przekształceniu spółki osobowej lub jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę kapitałową można przejść na estoński CIT?

Tak. Jedynie podmioty, u których wystąpiły takie zdarzenia jak połączenie, podział, wniesienie (otrzymanie) wkładu niepieniężnego – mogą wybrać opcję opodatkowania ryczałtem dopiero w drugim roku podatkowym po rozpoczęciu działalności.

Czy koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodu (NKUP) zawsze stanowi ukryte zyski lub wydatki niezwiązane z działalnością gospodarczą?

Opodatkowaniu ryczałtem od dochodów spółek (estońskim CIT) podlega jedynie dochód zdefiniowany jako „ukryte zyski”, czyli wszystkie świadczenia wykonane przez spółkę na rzecz udziałowców. Należy jednak podkreślić, że nie każdy NKUP będzie „ukrytym zyskiem”. Podobnie wygląda sytuacja kwalifikowania wydatku jako niezwiązany z działalnością gospodarczą. W obu przypadkach wszystko zależy od charakteru wydatku.

Czy pod pojęciem „wydatki niezwiązane z działalnością gospodarczą” są też wydatki, które zgodnie z treścią ustaw podatkowych stanowią NKUP, jak np. leasing i użytkowanie samochodów osobowych, tworzone rezerwy, odpisy na należności, kary, odsetki budżetowe? Czy też chodzi o wydatki, które są innymi wydatkami niż ww., a nie są związane z działalności gospodarczą, jak np. obiad wspólnika z rodziną?

Ukryty zysk powinien zostać opodatkowany jedynie w przypadku spełnienia definicji ustawowej. Na ten moment można przyjąć, że NKUP nie są z mocy prawa ukrytym zyskiem, zatem wydatki takie jak leasing, kary czy odsetki, jeśli nie stanowią świadczenia na rzecz udziałowca, nie będą ukrytym zyskiem.

NKUP, o ile mają związek z działalnością gospodarczą, nie powinny też automatycznie zostać uznane za wydatki z działalnością niezwiązane. Jednak jak wskazuje broszura Ministra Finansów:
„za wydatki niezwiązane z działalnością gospodarczą będą uznane publicznoprawne wydatki o charakterze sankcyjnym, np. kary, grzywny czy odsetki od nieterminowego uregulowania zobowiązania podatkowego. Takie wydatki oprócz tego, że mają charakter sankcyjny, nie są również poniesione w celu osiągnięcia, zabezpieczenia lub zachowania źródła przychodów jak również ich ponoszenie nie jest podstawa prowadzenia działalności gospodarczej”.

Wydatki takie jak wspomniany obiad wspólnika z rodziną mogą zostać zakwalifikowane jako ukryty zysk.

Na co zwrócić uwagę przy chęci przejścia na estoński CIT?
W przypadku przejścia na estoński CIT należy brać pod uwagę przede wszystkim poniższe kwestie:
 • przychody uzyskiwane: z wierzytelności, odsetek, pożyczek, opłat leasingowych, poręczeń, gwarancji, praw autorskich, praw własności przemysłowej, ze zbycia instrumentów finansowych oraz z transakcji z podmiotami powiązanymi, które nie mogą przekraczać 50% wszystkich przychodów spółki;
 • spółka musi zatrudniać na podstawie: umowy o pracę co najmniej 3 osoby przez okres co najmniej 300 dni w roku podatkowym (w przypadku, gdy rokiem podatkowym nie jest okres kolejnych 12 miesięcy kalendarzowych, przez co najmniej 82% dni przypadających w roku podatkowym) albo innej umowy niż umowa o pracę, przy czym wydatki na wynagrodzenia innych umów niż umowa o pracę stanowią co najmniej 3-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, jeżeli w związku z wypłatą tych wynagrodzeń na podatniku ciąży obowiązek poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i składek ZUS;

   

  • udziałowcami, akcjonariuszami lub wspólnikami spółki mogą być wyłącznie osoby fizyczne;
  • spółka nie może posiadać udziałów (akcji) w kapitale innej spółki, tytułów uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym lub w instytucji wspólnego inwestowania, ogółu praw i obowiązków w spółce niebędącej osobą prawną.
  Opodatkowanie pokrycia straty z lat ubiegłych a estoński CIT
  Zasadniczą podstawą opodatkowania w estońskim CIT jest suma dochodu z tytułu podzielonego zysku i dochodu z tytułu zysku przeznaczonego na pokrycie strat ustalona w miesiącu, w którym podjęto
  uchwałę o podziale lub pokryciu wyniku finansowego netto (dochód ustalony przy uwzględnieniu regulacji art. 28m ust. 1 pkt 1 lit a i b ustawy o CIT). Dochód ten powstaje w związku z podziałem wypracowanego zysku, który został przeznaczony do wypłaty wspólnikom lub na pokrycie strat z lat ubiegłych, tj. powstałych sprzed stosowania ryczałtu. Dochód nie powstaje, jeżeli zysk zostaje
  przeznaczony na pokrycie straty osiągniętej za rok, w którym podatnik stosował ryczałt od dochodów spółek. Stanowisko to zostało potwierdzone w przewodniku do ryczałtu od dochodów spółek wydanym przez Ministerstwo Finansów.
  Dochód z przekształcenia.
  Warto wskazać, że w ramach Polskiego Ładu zmianie uległy również zasady opodatkowania dochodu z przekształcenia. Podobnie jak przychód z różnić przejściowych należy go wykazać w zeznaniu CIT-8 składanym za rok poprzedzający pierwszy rok opodatkowania estońskim CIT. Podstawą opodatkowania w przypadku wyboru modelu estońskiego w 2022 r. przez spółkę powstałą z przekształcenia będzie faktyczny wzrost wartości bilansowej składników majątku wynikający z przekształcenia, a nie ich wartość rynkowa jak miało to miejsce w 2021 r.
  Według stanu prawnego na 2022 r. na podatników powstałych w wyniku przekształcenia spółki, których pierwszy rok podatkowy po przekształceniu jest jednocześnie pierwszym rokiem podlegania
  pod ryczałt, nałożony został obowiązek rozpoznania dochodu z przekształcenia, opodatkowanego stawką 19%. Dochodem z przekształcenia, zgodnie z art. 7aa ust. 2 pkt 3 ustawy o CIT jest kwota odpowiadająca sumie nadwyżek wartości poszczególnych składników majątku, ustalonych dla wyniku
  finansowego netto zgodnie z przepisami o rachunkowości, na dzień przekształcenia, ponad ich wartość podatkową ustaloną na ten dzień (określanymi na dzień przekształcenia).
  Wartość podatkową składnika majątku dla celów określenia dochodu z przekształcenia stanowi wartość, która uprzednio nie została ujęta jako koszt podatkowy, ale która stanowiłaby taki koszt w przypadku zbycia przez podatnika tego składnika majątku. Zasady te stosuje się również do
  podatnika utworzonego z przekształcenia w spółkę przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą albo spółki niebędącej osobą prawną. W praktyce może wystąpić sytuacja, w której dochód z przekształcenia nie wystąpi. Jeżeli podmiot
  powstały w wyniku przekształcenia kontynuuje wycenę składników majątkowych spółki przekształcanych, dochód z przekształcenia nie będzie miał miejsca.
  Przykład: X Sp. z o.o.
  • prowadzi działalność w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (dostarczanie Internetu na rzecz odbiorców końcowych) i
  • posiada aktywa wprowadzone do ewidencji środków trwałych (np. przekaźniki z osprzętem, urządzenia abonenckie, meble biurowe, światłowody) i
  • wartość początkowa wszystkich środków trwałych wynosi 1 mln zł, zaś suma dokonanych przez X Sp. z o.o. odpisów amortyzacyjnych 250 tys. zł.
  W związku z wdrożeniem restrukturyzacji w ramach grupy kapitałowej, w 2021 r. dochodzi do przekształcenia X Sp. z o.o. w Y S.A. W konsekwencji przekształcenia Y S.A.:
  • przejmuje ww. środki trwałe o wartości rynkowej 1,5 mln zł zgodnie z wyceną przygotowaną na potrzeby przekształcenia przez rzeczoznawcę majątkowego;
  • ww. środki trwałe w spółce przekształconej Y S.A. podlegają kontynuacji wyceny dla celów ustalania kosztów i wyniku finansowego, tj. zapisowi w księgach Y S.A. podlega: wartość początkowa – 1 mln zł, suma dokonanych już odpisów amortyzacyjnych – 250 tys. zł, pozostało do amortyzacji 750 tys. zł.
  Jednocześnie Y S.A. korzysta z możliwości wyboru opodatkowania ryczałtem w 2022 r. począwszy od pierwszego roku po przekształceniu, powiadamiając o tym naczelnika US.
  Fundator jako wspólnik spółki objętej estońskim CIT.

  Zgodnie z treścią samego przepisu warunkiem jest, by odpowiednio w spółce udziałowcami, akcjonariuszami lub wspólnikami były wyłącznie osoby fizyczne nieposiadające praw majątkowych związanych z prawem do otrzymania świadczenia jako założyciele (fundatorzy) lub beneficjenci fundacji, trustu lub innego podmiotu albo stosunku prawnego o charakterze powierniczym.

  Zgodnie z przewodnikiem wydanym przez Ministerstwo Finansów, przepis dotyczy spółki, w której nawet jeden wspólnik ma takie prawa:

   „Natomiast wspólnik takiej spółki (osoba fizyczna) nie może posiadać praw majątkowych związanych z prawem do otrzymania świadczenia jako założyciel (fundator) lub beneficjent fundacji, trustu lub innego podmiotu albo stosunku prawnego o charakterze powierniczym (art. 28j ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT). Nie ma natomiast przeszkód, aby wspólnik takiej spółki posiadał udziały lub akcje w innych
  spółkach kapitałowych czy ogół praw i obowiązków w innej spółce niebędącej osobą prawną.”

  Biorąc pod uwagę fakt, że przepisy dot. estońskiego CIT w nowej formie nie miały jeszcze zastosowania w praktyce, trudno przewidzieć jakie podejście wypracują organy podatkowe. Należy zatem
  z ostrożnością podchodzić do wszelkich warunków stosowania estońskiego CIT. Ostrożność jest tym bardziej wskazana, ponieważ utrata prawa rozliczania w formie ryczałtu w tracie podatkowego może być problematyczna i skutkować m.in. koniecznością zapłaty podatku od zysków wypracowanych i niewypłaconych wspólnikom w czasie opodatkowania w tej formie.

  Wspólnik - członek zarządu otrzymuje wynagrodzenie z tyt. powołania, posiada 100% udziałów, użytkuje samochód firmowy (umowa najmu) zarówno do celów firmowych jak i prywatnych. Czy to stanowi przychód z tytułu nieodpłatnych świadczeń? Jeśli tak to w jakiej wartości? Czy będzie to kwota miesięcznego najmu samochodu?

  Po objęciu spółki estońskim CIT, wydatki z tytułu korzystania z pojazdów (samochodów osobowych, samolotów, jachtów) na tzw. cele mieszane, a także odpisy amortyzacyjne oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości, związane z ich używaniem – zostaną uznane jako wypłata ukrytego zysku, w wysokości odpowiadającej 50% tych wydatków, odpisów amortyzacyjnych oraz odpisów z tytułu trwałej utraty wartości oraz innych wydatków i kosztów, np. poniesionych w postaci odpisów amortyzacyjnych, wydatków na paliwo, czyszczenie, naprawy etc. Zatem ukrytym zyskiem będzie 50% miesięcznego najmu oraz ww. dodatkowe koszty.

  Jak wygląda redystrybucja zysku po wyjściu z estońskiego CIT?

  Od 2022 r. po wyjściu z estońskiego CIT zysk podatnika z okresu opodatkowania w formie ryczałtu może zostać opodatkowany w momencie jego faktycznej redystrybucji. Oznacza to, że spółka może zapłacić podatek dopiero po kilku latach od wyjścia z estońskiego CIT, w dniu wypłaty zysków
  osiągniętych w tym okresie.

  Zgodnie z „Przewodnikiem do ryczałtu od dochodów spółek” wydanym przez MF:

  „Ryczałt od dochodu z tytułu zysku netto należy wpłacić do końca trzeciego miesiąca roku podatkowego następującego po ostatnim roku opodatkowania ryczałtem lub do 20 dnia siódmego miesiąca roku
  podatkowego, w którym dokonano dystrybucji zysku netto wypracowanego w okresie opodatkowania ryczałtem. Termin ten uzależniony jest od decyzji co do zapłaty podatku w całości po rezygnacji z ryczałtu albo od terminu rozdysponowania (wypłaty lub innej formy jego dystrybucji) tym
  dochodem.” (Rozdział 10 str. 59/60)

  „(…) Zyski wypracowane w okresie opodatkowania ryczałtem wykazywane są w sprawozdaniu finansowym poprzez wyodrębnienie ich w kapitałach własnych. Stanowią je kwoty zysków niepodzielonych i kwoty zysków podzielonych, które zostały odniesione na kapitały (art. 28d ust. 1 pkt
  2 i ust. 2 ustawy o CIT). O sposobie zapłaty podatku od dochodu z tytułu zysk netto wypracowanego w okresie opodatkowania ryczałtem decyduje podatnik. Termin zapłaty podatku od tego dochodu uzależniony został bowiem od terminu jego dystrybucji (patrz rozdział 10 Przewodnika).” (rozdział 6.5 str. 44)

  Stanowisko to potwierdza również przykład nr 52 zawarty w „Przewodnik”. Zyski przykładowej spółki są opodatkowywane dopiero w dniu podjęcia uchwały o wypłacie dywidendy z zysków wypracowanych przez spółkę w latach 2022-2025, czyli 20 maja 2027 r. Dopiero w tym dniu, czyli po upływie 2 lat od zakończenia rozliczania w formie estońskiego CIT, dojdzie do opodatkowania zysku.

  Faktoring, jako przeniesienie własności wierzytelności, traktowano dotychczas pod względem podatkowym. Jak powinno się go traktować podczas opodatkowania estońskim CIT?

  Biorąc pod uwagę zamknięty katalog opodatkowania ryczałtem, wydaje się, że faktoring w Estońskim CIT będzie ujmowany jedynie w zakresie rachunkowym.

  Różnice kursowe od podatku VAT w klasycznym opodatkowaniu CIT nie stanowiły kosztów podatkowych. Jak traktować różnice kursowe podczas opodatkowania CIT estońskim?

  Charakter zamknięty katalogu opodatkowania ryczałtem wpływa na to, że nie będzie możliwości wykazania różnić kursowych jako kosztu podatkowego.

  W jaki sposób dokumentować transakcje z podmiotami niepowiązanymi, gdy na gruncie cen transferowych nie powstaje obowiązek dokumentacyjny?

  Jak powszechnie wiadomo, wszystko, co nie jest niezgodne z prawem może stanowić dowód. Jeżeli podatnik dokonuje takich transakcji, zalecane jest stworzenie dodatkowej ewidencji, która będzie
  przedstawiać ich rynkowość. Przed dokonaniem zakupu warto zweryfikować ceny tych samych usług proponowanych przez podmioty podobne i zachować je w dokumentacji.

  Czy ewidencja przebiegu pojazdu służbowego wpływa na wysokość „ukrytego zysku”, od którego spółka zapłaci podatek?

  Tak. W interpretacji indywidualnej z dnia 25 stycznia 2022 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał, że jeżeli taka ewidencja nie jest prowadzona, to niezależnie od faktycznego wykorzystania danego samochodu przez wspólnika, spółka zapłaci podatek od połowy odpisów amortyzacyjnych i wydatków eksploatacyjnych poniesionych na ten samochód. Dyrektor KIS podkreślił, że o sposobie użytkowania samochodu decyduje prowadzenie bądź nie ewidencji przebiegu pojazdu dla celów VAT. Jeżeli więc spółka nie prowadzi ewidencji przebiegu pojazdu, to 50% jej wydatków na samochody osobowe będzie stanowiło ukryte zyski, od których musi ona zapłacić estoński CIT. Stanowisko DKIS zostało dodatkowo potwierdzone przez Ministerstwo Finansów.

  Czy możliwe jest wniesienie przedsiębiorstwa aportem po 2 latach prowadzenia spółki?

  Art. 28k ust. 1 pkt 5 reguluje wyłączenie z ryczałtu, jeżeli w roku podatkowym w którym podatnik rozpoczął działalność lub w dwóch kolejnych latach wniesiony zostanie aport do kapitału spółki. Wniesienie takiego aportu nie wyklucza z estońskiego CIT. W praktyce spółka, która funkcjonuje przez kilka lat może przyjąć wkłady wymienione w art. 28k i zastosować Estoński CIT. Kwestią otwartą jest jakie podejście do takiego rozwiązania zastosują organy skarbowe. Wydaje się, ze skoro ustawodawca wskazał konkretny termin, to rozwiązanie to jest zgodne z celem ustawy.

  Zaliczka na dywidendę a Estoński CIT

  Wspólnik, który otrzyma zaliczka na dywidendę od spółki opodatkowanej Estońskim CIT od 2022 r. może pomniejszyć PIT z tytułu podzielonego zysku o 90%. takie rozwiązanie wynika wprost z treści przepisu art. 30a ust. 19 ustawy o PIT. Stanowisko to potwierdzają również objaśnienia podatkowego ministra finansów z 23 grudnia 2021 r. oraz samo uzasadnienie nowelizacji z 29 października 2021 r. (Dz.U. poz. 2105 ze zm.),

  Powyższe rozwiązanie potwierdza interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 2 czerwca 2022 r. sygn. 0115-KDIT1.4011.176.2022.1.MR Wniosek o wydanie interpretacji złożyła spółka, która zamierzała dopiero skorzystać z ryczałtu od dochodów spółek. To oznaczałoby, że musiałaby płacić podatek dopiero od wypłaty zysku, w tym także w formie zaliczek na poczet dywidendy. Z uwagi na fakt, że spółka jest małym podatnikiem, zapłaciłaby 10% estońskiego CIT. Jednocześnie potrącałaby jako płatnik 19% PIT od wypłacanej zaliczki na poczet dywidendy. Zastosowanie znajdowałby wówczas art. 30a ust. 19 ustawy o PIT, który pozwala na odliczenie 90% ryczałtu należnego od dochodów spółki będącej małym podatnikiem. Tzw. Polski Ład zmienił zasady rozliczania dywidendy w stosunku do ubiegłego roku. W 2021 r. przepisy wskazywały na odliczanie 90 % należnego ryczałtu od PIT wspólnika z tytułu wypłaconej dywidendy. Natomiast od 2022 r. znowelizowany przepis pozwala na odliczenie 90% tego ryczałtu od PIT wspólnika z tytułu podzielonego zysku spółki. Spółka będąca wnioskodawcą uznała więc, że mogłaby dokonać tego odliczenia również przy wypłatach zaliczek na poczet dywidendy. Argumentowała, że zgodnie z art. 28m ust. 2 ustawy o CIT powinny być one opodatkowane tak jak pozostałe dochody spółki z tytułu podzielonych zysków. Organ potwierdził stanowisko podatnika.

  Doradca podatkowy - wspólnik spółki opodatkowanej Estońskim CIT, w ramach JDG wystawia fakturę za doradztwo podatkowe dla swojej spółki prowadzącej biuro rachunkowe. Usługi są niewątpliwie potrzebne dla świadczenia usług przez biuro rachunkowego. Czy takie usługi stanowią ukryty zysk?

  Nie, ponieważ takie usługi są konieczne, by prowadzić działalność spółki. Warto jednak mieć dowody na faktycznie wysłanie porad. Ponadto należy zadbać, by stosowane ceny były rynkowe.

  Czy wydatki na m.in. ubezpieczenie i paliwo do pojazdów używanych w spółce przez wspólników będą stanowić ukryty zysk?

  Wydaje się, że wszystkie wydatki związane z tym samochodem stanowić będą ukryty zysk.

  Czy świadczenia z art. 176 ksh należny uznać za ukryty zysk?

  Wydaje się, że wynagrodzenie to nie będzie to ukrytym zyskiem, jeżeli wypłacane będzie na zasadach rynkowych.

  Wspólnik posiada telefon służbowy, który wykorzystuje w celach mieszanych. Czy od wartości abonamentu Spółka powinna odprowadzić CIT?

  Zgodnie z literalnym brzmieniem przepisu będzie to ukryty zysk, czyli 20% podatku od całości wydatku. Warto jednak podkreślić, że w przypadku, gdy Spółka wykupiła abonament na nieograniczone rozmowy, niemożliwe będzie wyodrębnienie rozmów prywatnych i zawodowych oraz przypisanie do nich odpowiednich kosztów. W praktyce taki wydatek nie powinien stanowić ukrytego zysku ze względu na brak możliwości wyodrębnienia reprezentatywnego podatku.

  W praktyce podnosi się, że skoro estoński CIT płacony jest od wydatku, to podstawę liczyć się powinno od wartości brutto faktury. Na początku funkcjonował też podgląd że od netto i połowy nieodliczonego vatu (to jest chyba najbardziej błędna interpretacja). Kolejnym stanowiskiem jest, że estoński CIT należy płacić od wartości netto na fakturze. Jakie jest właściwe stanowisko?

  Na podstawie dostępnych źródeł oraz interpretacji nie ma możliwości, by odpowiedzieć na to pytanie jednoznacznie. Sugerujemy, aby w tym zakresie złożyć wniosek o interpretację indywidualną.

  Czy wynagrodzenie z tytułu umowy o współpracę z udziałowcem nie stanowi ukrytego zysku na gruncie Estońskiego CIT?

  Wynagrodzenie to nie stanowi ukrytego zysku. Stanowisko to potwierdził Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z dnia 13 maja 2022 r. sygn. 0111-KDIB1-3.4010.58.2022.2.IM. DKIS stwierdził, że kwoty te nie stanowią dochodu z tytułu ukrytych zysków i w związku z tym spółka nie zapłaci od nich Estońskiego CIT. Ponadto organ przypomniał, że ukrytymi zyskami są wyłącznie świadczenia wykonane w związku z prawem do udziału w zysku, inne niż podzielony zysk, których beneficjentem choćby pośrednio jest udziałowiec, akcjonariusz lub podmiot powiązany.
  Wnioskodawcą była spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, która planowała przejście na Estoński CIT. Jej wspólnikami są osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, które świadczą na rzecz spółki usługi szkoleniowe i doradcze na podstawie umowy o współpracę zawartej na czas określony. Wspólnicy otrzymują z tego tytułu wynagrodzenie określone w wysokości rynkowej. We wniosku spółka stwierdziła, że kwoty te nie będą opodatkowane estońskim CIT jako dochód z tytułu ukrytych zysków. Podstawą tych twierdzeń była treść art. 28m ust. 3 ustawy o CIT, z którego wynika, że o ukrytym zysku można mówić wyłącznie, gdy określone świadczenia są wykonywane w związku z prawem do udziału w zysku. Warto wskazać, że przepis ten zawiera przykładowy katalog ukrytych zysków (np. pożyczka udzielona udziałowcowi, akcjonariuszowi lub wspólnikowi, świadczenia na rzecz fundacji prywatnej, trustu, darowizny, wydatki na reprezentację). Zdaniem spółki opodatkowane jako ukryte zyski będą tylko świadczenia, które są wykonywane w związku z prawem do udziału w zysku, a których celem jest transfer pieniędzy ze spółki opodatkowanej estońskim CIT do majątku jej wspólnika. Wnioskująca spółka zwróciła uwagę, że brak opodatkowania wynika również z objaśnień podatkowych Ministra Finansów z 23 grudnia 2021 r.
  Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził stanowisko wnioskodawcy. Przyznał, że wynagrodzenie ustalone na warunkach rynkowych, które jest wypłacane wspólnikowi za zwykłą biznesową usługę i nie służy dokapitalizowaniu tego wspólnika, nie może być uznane za ukryty zysk.

  Jakie formalnie kroki należy podjąć, aby przejść na estoński CIT? Kiedy i gdzie się zgłosić?

  Aby przejść na estoński CIT, należy złożyć zawiadomienie o wyborze tej formy opodatkowania do właściwego naczelnika urzędu skarbowego – formularz ZAW-RD jest dostępny na stronie internetowej: https://www.podatki.gov.pl/cit/formularze-do-druku-cit/#ZAW-RD.

  Można to zrobić w trakcie roku podatkowego, natomiast wtedy wymaga to rozliczenia klasycznego CITu, zamknięcia ksiąg i sporządzenia sprawozdania finansowego. Najlepszym rozwiązaniem jest zatem zgłoszenie się do estońskiego CIT do końca pierwszego miesiąca roku podatkowego, w którym podatnik chce z niego skorzystać.

  Czy to oznacza, że w przypadku opodatkowania w estońskim CIT, pomimo że nie wystąpią wypłaty na rzecz wspólników - i tak od kwot stanowiących NKUP spółka i wspólnicy będą płacić podatek?

  Tak, jeżeli konkretne świadczenie spełni definicję ustawową i zostanie uznane przez organy skarbowe za taki zysk.

  Czy to nie spowoduje również ryzyka, że urzędy skarbowe będą specjalnie wyszukiwać tego rodzaju kosztów w spółce?

  Biorąc pod uwagę obecną sytuację w kraju, urzędy skarbowe prawdopodobnie będą dokonywać intensywnej weryfikacji podmiotów, które przechodzą na estoński CIT lub zmieniają formę opodatkowania. Co więcej, obecne brzmienie ustawy o CIT pozostawia organom zbyt duże pole interpretacyjne odnośnie katalogu wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą.

  Na jakich zasadach dokonać wypłaty starego zysku osiągniętego przed przejściem na estoński CIT, lecz wypłacanego w okresie opodatkowania estońskim CIT?

  Otrzymane przez wspólnika wypłaty podzielonych zysków ze spółki opodatkowanej ryczałtem od dochodów spółek, sprzed przejścia na ryczałt, podlegają opodatkowaniu 19% zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Podobnie będzie z dywidendami i innymi przychodami z tytułu udziału w zyskach otrzymywanych z innych spółek będących podatnikami CIT. W stosunku do takich wypłat podzielonych zysków spółki (pomimo, że wypłaconych wspólnikom w okresie, gdy spółka jest już na estońskim CIT) wspólnikowi nie przysługuje prawo do pomniejszenia należnego podatku PIT o podatek CIT zapłacony przez spółkę opodatkowaną ryczałtem.

  Dla zastosowania pomniejszenia u wspólnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu otrzymanej wypłaty podzielonych zysków spółki o ryczałt należny od spółki od jej dochodów nie jest istotne, w jaki sposób spółka jest opodatkowana w momencie wypłaty podzielonych zysków spółki wspólnikom, ale znaczenie ma sposób opodatkowania spółki w okresie osiągnięcia wypłacanego zysku. Stanowisko to potwierdza treść interpretacji indywidualnej DKIS z dnia 3 września 2021 r. sygn. 0112-KDIL2-1.4011.567.2021.3.JK.

  Powyższa linia interpretacyjna została potwierdzona przez Ministerstwo Finansów w przewodniku dot. estońskiego CIT 2.0.

  Odsetki a estoński CIT.

  Transakcje traktowane jako dochód z tytułu ukrytych zysków to także odsetki, prowizje, wynagrodzenia i opłaty od pożyczki (kredytu) udzielonej przez wspólnika spółce. W tej sytuacji spółka zapłaci podatek od ukrytego zysku.

  Ryczałt od dochodu z tytułu ukrytych zysków i dochodu z tytułu wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą należy wpłacić do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym
  dokonano wypłaty lub wydatku lub wykonano świadczenie.

  Ile wyniesie należny podatek Y S.A. od dochodu z przekształcenia?

  Dochód z przekształcenia nie wystąpi. Jak bowiem wynika ze stanu faktycznego, spółka Y S.A. kontynuuje wycenę składników majątkowych spółki X sp. z o.o., co oznacza że nie doszło do przeszacowania wartości tych składników, będącego podstawą do ustalenia dochodu z przekształcenia.

  Czy faktury za najem lokali mieszkalnych wspólnika z najmu prywatnego wystawiane dla sp. z o.o. mogą zostać uznane za ukrytą dywidendę?
  Jeżeli wspólnicy posiadali lokale przed utworzeniem spółki, spełniona zostanie definicja ustawowa. Warto podkreślić, że istnieje możliwość uniknięcia uznania tych działań za ukrytą dywidendę – zależy to od wyniku finansowego spółki. Sam przepis wchodzi w życie dopiero od 1 stycznia 2023 r.
  Zgodnie z brzmieniem nowych przepisów nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków poniesionych przez podatnika będącego spółką w związku ze świadczeniem wykonanym przez podmiot
  powiązany w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 z tą spółką lub ze wspólnikiem (akcjonariuszem) tej spółki, jeżeli:
  1. wysokość tych kosztów lub termin ich poniesienia w jakikolwiek sposób są uzależnione od osiągnięcia zysku przez podatnika lub wysokości tego zysku, lub
  2. racjonalnie działający podatnik nie poniósłby takich kosztów lub mógłby ponieść niższe koszty w przypadku wykonania porównywalnego świadczenia przez podmiot niepowiązany w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 3 z podatnikiem, przy czym przy określaniu wysokości tych kosztów przepisy art. 11c i art. 11d stosuje się odpowiednio, lub
  3. koszty te obejmują wynagrodzenie za prawo do korzystania z aktywów, które stanowiły własność lub współwłasność wspólnika (akcjonariusza) lub podmiotu powiązanego ze wspólnikiem (akcjonariuszem) przed utworzeniem podatnika (np. nabycie nieruchomości przed utworzeniem spółki z o.o. i oddanie jej w najem na cele prowadzonej przez tę spółkę działalności).
  Wydatki związane z powyższymi przypadkami nie będą mogły stanowić kosztów uzyskania przychodu. Wyłączeniu z kosztów mają podlegać m.in. transakcje sztuczne, nieuzasadnione ekonomicznie,
  o nierynkowych cenach.
  Wyjątek:
  Za „ukrytą dywidendę” nie uważa się przypadków, o których mowa w powyższych punktach 2 i 3, jeśli
  suma poniesionych w roku podatkowym przez podatnika kosztów stanowiących „ukrytą dywidendę” na podstawie tych przepisów, jest niższa niż kwota zysku brutto w rozumieniu przepisów o rachunkowości, uzyskanego w roku obrotowym, w którym koszty te zostały uwzględnione w wyniku finansowym podatnika (tzn. łączna kwota wydatków jest niższa od zysku przed opodatkowaniem CIT). W praktyce chodzi o to, żeby wydatki ponoszone w ww. transakcjach sztucznie nie „zerowały” zysku Spółki.
  Przykład:
  Spółka osiągnęła zysk brutto za 2022 rok w wysokości 200 tys. zł. W związku z prowadzeniem działalności ponosiła koszty związane z najmem lokalu, którego właścicielem jest jeden ze wspólników,
  jak również koszty związane ze świadczeniem usług o charakterze marketingowym przez drugiego
  wspólnika. Łącznie za usługi świadczone przez wspólników spółka zapłaciła 220 tys. zł. W tym przypadku poniesione wydatki nie będą stanowić kosztów dla spółki. W rezultacie zysk do opodatkowania przez spółkę wyniesie 440 tys. zł. W przypadku, gdyby te wydatki nie przekroczyły
  kwoty 200 tys. zł, stanowiłyby koszt dla spółki.
  Wszystko zatem zależy od tego jaka będzie wartość wydatku spółki na wynajmowany przez klienta lokal w stosunku do wyniku finansowego.

   

  Pozostali członkowie zarządu (będący zatrudnieni na umowę o pracę) korzystają z samochodów służbowych również do celów prywatnych. Chcielibyśmy przyjąć, że mogą użytkować samochody do celów prywatnych jedynie w weekendy i święta i naliczyć odpowiednio 1/33 ryczałtu za dzień wolny od pracy. Czy istnieje taka możliwość i czy nie zostanie to podważone przez organy kontrolne?

  Taka umowa jest możliwa, natomiast może przysporzyć sporo problemów związanych
  z dokumentowaniem faktycznego używania pojazdów. Wszystko zależy od tego, czy spółka będzie w stanie udowodnić, że w dni „pozaumowne” samochód jest wykorzystywany jedynie w działalności
  gospodarczej (problematyczne mogą być takie kwestie jak np. powrót używającego samochodem do domu, pozostawanie samochodu w garażu członka zarządu itp.).

  Jak wskazuje Ministerstwo Finansów w przewodniku po ryczałcie od dochodów spółek:

  „Ciężar dowodu co do wykorzystywania składnika majątku wyłącznie na cele działalności gospodarczej
  spoczywa na podatniku, który ma pełną dowolność co do formy i wyboru środków dowodowych. Badane powinny być różne przesłanki, takie jak: przedmiot działalności podatnika, posiadane ewidencje lub inne dowody umożliwiające wykluczenie użytku prywatnego/na cele osobiste wspólników lub członków ich rodzin albo innych podmiotów powiązanych.”

  Jak powinna wyglądać amortyzacja od środków transportu w leasingu operacyjnym, który spełnia kryteria leasingu finansowego u korzystającego?

  Wydaje się, że właściwym rozwiązaniem jest uznanie amortyzacji za koszty podatkowe. Z opłat leasingowych w koszty dodane zostaną jedynie odsetki.

  Czy wpłaty na PFRON stanowią koszt niezwiązany z działalnością gospodarczą lub ukryty zysk?

  Wpłaty na PFRON stanowią koszt niewiązany z działalnością gospodarczą.
  Katalog ukrytych zysków jest katalogiem otwartym, co sugeruje użycie przez ustawodawcę zwrotu „w szczególności”. Aby można było uznać NKUP za ukryty zysk, musi on spełnić definicję ustawową art. 28m ust. 3 ustawy o CIT:
  „Przez ukryte zyski, o których mowa w ust. 1 pkt 2, rozumie się świadczenia pieniężne, niepieniężne, odpłatne, nieodpłatne lub częściowo odpłatne, wykonane w związku z prawem do udziału w zysku, inne niż podzielony zysk, których beneficjentem, bezpośrednio lub pośrednio, jest udziałowiec albo akcjonariusz lub podmiot powiązany bezpośrednio lub pośrednio z podatnikiem lub z tym udziałowcem lub akcjonariuszem (…).”

  Aby zatem uznać NKUP za ukryty zysk, za każdym razem należy weryfikować, czy dane świadczenie nosi cechy wskazane w definicji. Wydaje się, że wpłaty na PFRON nie spełniają ustawowej definicji ukrytego zysku, ponieważ ich beneficjentami nie są wspólnicy.

  W przypadku „wysokości wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą” ujętej w treści art. 28m ust. 1 pkt 3 CIT ustawodawca nie zdecydował się na sformułowanie definicji ani katalogu, tak jak w przypadku ukrytych zysków. Na ten moment Ministerstwo Finansów nie wydało też żadnych dodatkowych objaśnień dot. przepisu. W tej sytuacji przed dokonaniem wydatku również należy dokonać weryfikacji, czy konkretny NKUP jest (lub nie) wydatkiem związanym z działalnością gospodarczą. W powoli kształtującej się praktyce uznaje się, że wydatkami niezwiązanymi z działalnością gospodarczą są:
  a) Kary i odszkodowania,
  b) Odsetki,
  c) Wpłaty na PFRON,
  d) Reprezentacja,
  e) Wydatki, na które nie ma faktury,
  f) Zakupy prywatne kartą służbową,
  g) Usługi gastronomiczne, alkohol,
  h) Niedobory.

  Za uznaniem wpłat na PRFRON za wydatki niezwiązane z działalnością gospodarczą wskazuje również włączenie ich do katalogu wydatków nieuznanych za koszty w CIT.

  Czy koszty reprezentacji (np. prezenty na rzecz kontrahenta) będą kosztami związanymi z działalnością gospodarczą?

  Darowizny, prezenty czy wydatki na reprezentację na gruncie Estońskiego CIT traktuje się jako ukryty zysk. W katalogu dochodu opodatkowanego ryczałtem znajdują się też wydatki niezwiązane
  z działalnością gospodarczą. Ustawa ani objaśnienia nie przewidują darowizn w ramach tej drugiej kategorii. Każdy przypadek powinien zatem być rozpatrywany indywidualnie.

  Zgodnie z objaśnieniami MF

  „Kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów ze źródła przychodów lub w celu zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. Te
  same cele powinny realizować wydatki związane z działalności gospodarczą. Należy bowiem zwrócić uwagę, że jedną z immanentnych cech działalności gospodarczej, która wyróżnia ją od innego rodzaju aktywności, jest jej zarobkowy charakter.”

  Czy przejście na Estoński CIT może zostać uznane za schemat podatkowy (MDR)?

  W przypadku, gdy spółka (komandytowa, komandytowo-akcyjna, z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjna, prosta spółka akcyjna) dokona wyboru estońskiego CIT jako sposobu na opodatkowanie swoich dochodów – będzie zwolniona z obowiązku przekazywania do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych innych niż transgraniczne (MDR) w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych. Należy ponadto dodać, że samo przejście spółki na opodatkowanie estońskim CIT także nie stanowi schematu podatkowego podlegającego zgłoszeniu do Szefa KAS.

  Zgodnie z nowym art. 86a § 5a Ordynacji Podatkowej, obowiązek przekazania informacji o schemacie podatkowym, innym niż schemat podatkowy transgraniczny, w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych nie powstaje w okresie opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek zgodnie z przepisami rozdziału 6b ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.

  Czy wniesienie wkładu niepieniężnego do spółki niestanowiącego ZCP (zorganizowana część przedsiębiorstwa) stanowi przesłankę wyłączającą z ryczałtu?

  Art. 28k ustawy o CIT nie wymienia w swojej treści wkładów niepieniężnych. Wyłączenie z Estońskiego CIT występuje w przypadku wniesienia ZCP. Różnica wynika z tego, że ZCP musi stanowić samodzielne składniki przedsiębiorstwa, a wkład niepieniężny nie musi mieć charakteru samodzielnego. Stąd w praktyce wskazuje się na wątpliwości, czy wniesienie wkładów niepieniężnych będzie przesłanką wyłączającą opodatkowanie ryczałtem. Do tej pory wkład niepieniężny nie był przedmiotem interpretacji organów skarbowych, jednak wydaje się, że wkład niepieniężny o wartości większej niż 10 tys. euro będzie przesłanką wyłączającą stosowanie ryczałtu.

  Czy sprzedaż części spółki stanowi wydzielenie na gruncie Estońskiego CIT?

  Przekształcenie za pomocą sprzedaży części spółki nie jest wydzieleniem, zatem zezwala to na stosowanie EC. Jest to rozwiązanie kosztowe. W praktyce podkreśla się, że może wystąpić korzyść podatkowa, którą trzeba będzie uzasadnić.

  Co z Estońskim CIT, gdy w trakcie opodatkowania ryczałtem „duży podatnik” stanie się „małym podatnikiem”?

  Wydaje się, że podatnik dzielący zysk już w momencie, gdy jest małym podatnikiem, będzie miał prawo do niższej stawki podatku.. Literalne brzmienie przepisu nie reguluje tej materii, natomiast sam obowiązek podatkowy powstanie w momencie gdy podatnik jest już małym podatnikiem.

  Czy zakup towaru/usług po zawyżonej cenie od podmiotu powiązanego stanowi ukryty zysk?

  Taki transfer, pomimo nie wymienienia w katalogu (otwartym) też będzie ukrytym zyskiem, ze względu na spełnienie kryteriów uznania go za ukryty zysk.

  Wydatki związane z samochodami dla czynnego podatnika VAT – ukryty zysk to podstawą opodatkowania jest kwota netto czy netto+50% VAT (nieodliczonego w związku z mieszanym użytkowaniem)?

  Podstawą będzie całość kwoty, razem z VAT.

  W spółce znajdują się pojazdy, dla których nie prowadzi się ewidencji przebiegu pojazdu dla celów VAT. Pracownicy mają prawo do korzystania z nich w celach mieszanych. Czy koszty używania takiego samochodu będą stanowić wydatek niezwiązany z działalnością gospodarczą?

  Wydaje się, że analogicznie do ukrytych zysków, będzie to wydatek niezwiązany z działalnością gospodarczą, opodatkowany w wysokości 50% wydatku. Stanowisko to nie zostało jeszcze potwierdzone przez DKIS.

  Wspólnicy będący jednocześnie pracownikami spółki wykorzystują samochody w celach mieszanych. W praktyce podnosi się, w związku z używaniem samochodów do celów mieszanych przez wspólników spółka powinna odprowadzić nie tylko estoński CIT, ale również ewentualny podatek z art. 17 ust. 1 pkt 4 lit. d) ustawy o PIT. Czy w takiej sytuacji wystąpi dodatkowe opodatkowanie 19% PIT już na poziomie wspólników?

  Wydaje się, że w tym przypadku nie powinno się stosować art. 17 ust. 1 pkt 4 lit. d) ustawy o PIT. Jeżeli samochody są używane w charakterze pracowniczym na cele mieszane, to jednorazowe odprowadzenie podatku z tego tytułu wykorzystania będzie wystarczające. Rozróżnienie jednej sytuacji i spojrzenie na nią przez pryzmat pracownika oraz pracownika-wspólnika jednocześnie w stosunku do jednej tylko sytuacji byłoby niecelowe. W takiej sytuacji niemożliwe jest przypisanie dwóch podatków do jednego wydatku.

  Czy spółka z o.o. prowadząca kantor może wybrać opodatkowanie Estońskim CIT?

  Ustawowe uregulowania dot. ryczałtu pozwalają spółce prowadzącej kantor wybrać opodatkowanie Estońskim CIT.
  Warunki przedmiotowe z art. 28j ust. 1 pkt 2 ustawy o CIT w przypadku kantoru są spełnione, ponieważ przychodami z działalności kantorowej są kwoty otrzymane ze sprzedaży walut (por. Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 28 kwietnia 2021 r. nr 0111-KDIB1-2.4010.95.2021.1.DP – czym jest przychód kantoru), zatem wartości dewizowych.
  Ponadto katalog podmiotów wyłączonych z ryczałtu zawarty w art. 28k ustawy o CIT również nie przewiduje wyłączeń dla przedsiębiorstw kantorowych. Mowa jest jedynie o instytucjach finansowych w rozumieniu ustawy o CIT, próżno jednak szukać w tym katalogu kantorów.
  Biorąc pod uwagę powyższe, nie ma przeszkód by spółka kantorowa wybrała ryczałt od dochodów spółek, o ile spełnione są pozostałe warunki (m.in. forma prawna, zatrudnienie, prosta struktura).

  Godziny otwarcia

  PON – PT
  8:00 – 17:00

  Jeśli potrzebujesz naszego wsparcia

  Skontaktuj się z nami! Gwarantujemy indywidualne podejście do każdego Klienta!

  MSDS LEGAL SZCZOTKA SZCZYGIEŁ S.K.A.

  43-300 Bielsko-Biała
  ul. Stojałowskiego 63/6

  © 2023 MSDS LEGAL | Materiały i treści zamieszczone na niniejszej stronie internetowej podlegają ochronie przewidzianej przepisami prawa. Ich kopiowanie i rozpowszechnianie wymaga zgody uprawnionego. Aktualności mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią porady prawnej.