Wyremontowanie obiektu budowlanego nie może być utożsamiane z rozbiórką i wzniesieniem nowego obiektu


Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 15 lutego 2018 r. (sygn. II OSK 1024/16) zajął się sprawą inwestora, któremu w 2009 r. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego (PINB) nakazał rozbiórkę ogrodzenia (betonowa podmurówka, słupki żelbetowe obłożone kamieniem, pomiędzy którymi były drewniane przęsła).

Inwestor przez długi okres czasu nie wykonywał ciążącego na nim obowiązku, a po upomnieniu przez PINB zgłosił do starostwa dokonany przez siebie remont przedmiotowego ogrodzenia. Inspektor pierwotnie nałożył na inwestora grzywnę, a w czerwcu 2015 r. wydał postanowienie o zastosowaniu wykonania zastępczego. Ogrodzenie miała usunąć za inwestora firma wybrana przez PINB.

Inwestor wniósł zażalenie na ww. postanowienie. Podnosił w nim, że ogrodzenie, którego rozbiórkę w trybie wykonania zastępczego orzeczono jest jakimś innym, nowym obiektem, nieobjętym nakazem rozbiórki.  Organ wyższej instancji oddalił zażalenie i uznał, że jest to w dalszym ciągu ten sam obiekt budowlany, mimo przeprowadzonych przy nim robót.

Sprawa znalazła się więc w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Krakowie. Inwestor podnosił w skardze, że dokonując remontu wykonał obowiązek rozbiórki. Jednak sąd nie podzielił jego poglądu i oddalił skargę. Uznał, iż zgłoszony zakres robót budowlanych stanowi jedynie remont ogrodzenia. Wykonane prace nie doprowadziły do powstania nowego obiektu budowlanego, który nie podlegałby obowiązkowi rozbiórki. Sąd ocenił, że czynności skarżącego miały na celu obejście prawa.

Inwestor wniósł skargę kasacyjną do NSA, ale nie przekonał sądu, że dokonał rozbiórki. NSA tak jak WSA uznał, że kierując się względami staranności oraz własnego interesu, inwestor powinien był podjąć działania, które jednoznacznie wskazywałyby na zgodny z przepisami prawa układ wydarzeń. Tymczasem sekwencja ta była zupełnie odwrotna. Dlatego NSA oddalił skargę inwestora.

Nowelizacja Ustawy Prawo o Ruchu Drogowym – dozwolone będzie prowadzenie pojazdu bez dowodu rejestracyjnego oraz papierowego ubezpieczenia OC


Kierowcy nie będą musieli mieć przy sobie dowodu rejestracyjnego lub pozwolenia czasowego jak również papierowego ubezpieczenia OC.  Warunkiem powyższego będzie posiadanie zarejestrowanego pojazdu  w Polsce.

Ta istotna zmiana w Ustawie Prawo o Ruchu Drogowym przewiduje, że uruchomienie odpowiedniej funkcjonalności bazy danych Kierowców spowoduje, iż Kierowca nie będzie musiał posiadać przy sobie dowodu rejestracyjnego pojazdu, jak również papierowej polisy OC.

Podczas kontroli drogowej Funkcjonariusze Policji, bądź Inspekcji Transportu Drogowego dokonają tylko sprawdzenia odpowiednich danych w bazie.

Co istotne w przypadku zatrzymania dowodu rejestracyjnego, Kierowca otrzyma jedynie pokwitowanie, a w bazie danych zostanie odnotowana odpowiednia informacja.

Również zwrot dowodu rejestracyjnego nastąpi w sposób wirtualny, poprzez wymazanie z bazy informacji o zatrzymaniu dokumentu.

Jednakże tradycyjny dowód rejestracyjny w dalszym ciągu będzie konieczny, w celu okazania w stacji kontroli pojazdów.

Nowelizacja ma wejść w życie 4 czerwca 2018 r.

 

Jak chronić akta osobowe zgodnie z RODO?


Prowadzenie akt osobowych pracowników, sposób oraz zakres prowadzenia tej dokumentacji określa stosowne rozporządzenie  Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w tej sprawie (Dz.U. z 2017 poz. 894). Przepisy te jednak nie regulują sposobu zabezpieczenia tych dokumentów. Każdy pracodawca, w odniesieniu do swoich pracowników, jest administratorem danych osobowych i już samo przechowywanie akt wiąże się z koniecznością podjęcia odpowiednich środków zabezpieczających. Kwestia danych osobowych jest tym bardziej istotna z uwagi na fakt, że 25 maja 2018 r. wchodzi w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego, tzw. RODO, które nakłada na administratorów wiele nowych obowiązków.

Jeśli chodzi o przechowywanie akt osobowych w formie papierowej, aktualnie ustawodawca nie wskazał, jakie konkretnie środki techniczne lub organizacyjne powinny zostać zastosowane, aby zapewnić ochronę danych. RODO wskazuje, że muszą to być środki odpowiednie, aby zapewnić bezpieczeństwo odpowiadające ryzyku. Pewne rozwiązania zostały wypracowane w praktyce i przyjmuje się, że akta osobowe powinny być przechowywane w szafach zamykanych na klucz, do których dostęp będą mieli tylko upoważnieni pracownicy. Klucz również powinien być zabezpieczony przed dostępem osób nieupoważnionych.

Poza tym, akta pracownicze nie mogą być narażone na zniszczenie, poprzez zalanie, wilgoć czy spalenie, dlatego pomieszczenia, w których dane są przechowywane powinny spełniać wymogi bezpieczeństwa poprzez zastosowanie środków technicznych eliminujących wpływ negatywnych czynników, np.: czujnik dymu.

Kancelaria MSDS Legal Szczotka Szczygieł sp.k. poszukuje pracownika na stanowisko prawnik oraz asystent radcy prawnego


Wymagania:
• tytuł magistra prawa lub student V roku prawa,
• pogłębione zainteresowanie prawem cywilnym i gospodarczym,
• umiejętność komunikacji w języku angielskim,
• zainteresowanie przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych lub prawem podatkowym będzie dodatkowym atutem.

Oferujemy:
1. umowę o pracę,
2. atrakcyjne wynagrodzenie,
3. grupowe ubezpieczenie na życie, dofinansowanie kursów językowych oraz dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne,
4. stabilne godziny pracy,
5. możliwość poszerzania wiedzy pod okiem doświadczonych specjalistów,
6. stabilną pracę w młodym, dynamicznym i sympatycznym zespole.

Zgłoszenia wraz z CV oraz zdjęciem prosimy przesyłać na następujący adres mailowy: rekrutacja@msdslegal.pl

Dodatkowo prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych Dz. U. 2016.922 t.j. z dnia 2016.06.28)”.

ZADOŚĆUCZYNIENIE DLA OSÓB NAJBLIŻSZYCH POSZKODOWANEGO


W dniu 27 marca 2018 r. została podjęta uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego, w której przesądzono o możliwości przyznania przez Sąd zadośćuczynienia za krzywdę osobom najbliższym poszkodowanego, który na skutek czynu niedozwolonego doznał ciężkiego i trwałego uszczerbku na zdrowiu (sygn. III CZP 69/17).

W przedmiotowym stanie faktycznym poszkodowany czynem niedozwolonym żyje, jednak doznał poważnego uszczerbku na zdrowiu, który doprowadził do naruszenia dóbr osobistych jego bliskich w postaci więzi rodzinnych. Co prawda więzi te nie zostały zerwane, ale z uwagi na stan zdrowia poszkodowanego, osoby najbliższe zostały pozbawione możliwości kształtowania prawidłowych relacji rodzinnych w przyszłości.

Wysokie miejsce Kancelarii MSDS w Rankingu Kancelarii Prawnych dziennika „Rzeczpospolita”


Jest nam niezmiernie miło poinformować, że w najnowszym prestiżowym Rankingu Kancelarii Prawniczych dziennika „Rzeczpospolita” (edycja 2018), nasza Kancelaria ponownie zajęła wysokie 11 miejsce w całym województwie śląskim.

Co istotne – nasza kancelaria została wymieniona wśród największych kancelarii województwa śląskiego jako jedyna z Bielska-Białej i Podbeskidzia. Na ten sukces składa się praca całego naszego Zespołu. Ale nie bylibyśmy tam, gdzie jesteśmy bez Państwa – naszych Klientów. To dzięki Państwa zaufaniu, rekomendacjom i referencjom, możemy się tak dobrze i dynamicznie rozwijać. 

Kancelaria MSDS LEGAL Szczotka Szczygieł sp. k. w Bielsku – Białej poszukuje studentów prawa zainteresowanych odbyciem praktyk zawodowych


Uczestnicy programu praktyk mają okazję zaznajomienia się z praktycznymi aspektami  stosowania prawa (przygotowują m.in. szkice oraz wstępne projekty pism przedsądowych, sądowych, umów, opinii prawnych, pism procesowych) oraz zasadami funkcjonowania nowoczesnej kancelarii prawnej.

Wymagania:

 • student III, IV lub V roku prawa,
 • pogłębione zainteresowanie  prawem cywilnym i gospodarczym,
 • umiejętność komunikacji w języku angielskim,
 • zainteresowanie przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, prawem podatkowym lub prawem własności intelektualnej będzie dodatkowym atutem.

Oferujemy:

 • praktyki 4-8 tygodniowe w okresie od maja do października,
 • okazję do zdobycia doświadczenia pod okiem doświadczonych prawników,
 • możliwość późniejszego zatrudnienia.

Zgłoszenia wraz z CV oraz zdjęciem prosimy przesyłać na następujący adres mailowy: rekrutacja@msdslegal.pl

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi na wybrane oferty i przeprowadzenia rozmowy wstępnej z kandydatami.

Dodatkowo prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych Dz. U. 2016.922 t.j. z dnia 2016.06.28)”.

Proponowane zmiany w wydawaniu interpretacji indywidualnych prawa podatkowego


Ministerstwo Finansów, poprzez projekt ustawy o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa (projekt z dnia 10 kwietnia 2018 r.), proponuje szereg zmian w wydawaniu interpretacji indywidualnych prawa podatkowego.

Aktualnie obowiązujące przepisy Ordynacji podatkowej stanowią, że interpretacja daje podatnikowi gwarancję, że jeżeli się do niej zastosuje, to wówczas nie będzie ponosić negatywnych konsekwencji. Oznacza to, że nawet jeżeli urząd skarbowy nie uwzględni interpretacji przy wydawaniu decyzji, to podatnik, który zastosował się do tej interpretacji, nie zapłaci odsetek za zwłokę i nie będzie odpowiadał za przestępstwo lub wykroczenie skarbowe. Jeżeli interpretacja zostanie doręczona podatnikowi przed zdarzeniem, którego dotyczy, to ochrona będzie polegała także na zwolnieniu z obowiązku zapłaty podatku.

Powyższa moc ochronna bywa jednak nadużywana. Ministerstwo wskazuje, iż m.in. podatnicy uczestniczący w różnego rodzaju łańcuchach restrukturyzacyjnych, których celem jest optymalizacja podatkowa, występując z wnioskami indywidualnymi, opisują stan faktyczny jedynie ze swojej perspektywy, pomijając powiązania z innymi uczestnikami takiego łańcucha. Organ wydający interpretację nie ma możliwości oceny całego łańcucha transakcji oraz roli podmiotów uczestniczących w takiej grupie. Aktualne rozwiązanie, z uwagi na fakultatywny wybór rodzaju wniosku w przypadku grupy podatników objętych tym samym stanem faktycznym lub mających uczestniczyć w tym samym zdarzeniu przyszłym, nie pozwala na pełną ocenę, czy planowane transakcje mają na celu nadużycie prawa podatkowego.

Z uwagi na powyższe proponuje się stworzenie możliwości wystąpienia o interpretację przepisów prawa podatkowego na podstawie wniosku grupowego. Regulacje dotyczące tego typu wniosku miałyby zastosowanie w przypadku, gdy stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe przedstawione we wniosku o interpretację indywidualną obejmowałby transakcje lub inne czynności dokonywane z udziałem podmiotów powiązanych, tj. podmiotem krajowym, podmiotem zagranicznym lub podmiotem, który ma stać się podmiotem krajowym lub zagranicznym. Jednocześnie proponowane regulacje wskazują jakie elementy powinien posiadać wspomniany wniosek. Pośród nich można wymienić wskazanie głównych korzyści (w tym podatkowych), opis występujących pomiędzy podmiotami powiązanymi powiązań, czy też wskazanie transakcji lub innych czynności dokonanych, będących w trakcie lub planowanych, od których bezpośrednio lub choćby pośrednio uzależnione jest osiągnięcie głównych korzyści.

Ponadto proponuje się, aby wnioskodawcy zobowiązani zostali do wskazania wartości przedsiębiorstwa, jego zorganizowanej części lub prawa majątkowego objętych stanem faktycznym lub zdarzeniem przyszłym, których wartość rynkowa lub nominalna na dzień złożenia wniosku grupowego wynosi co najmniej 10 000 000 zł.

Jednocześnie proponuje się zmianę treści art. 14s poprzez stworzenie możliwości występowania z wnioskiem o interpretację indywidualną przez podmioty (np. Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości) udzielające dofinansowań (różnego rodzaju dotacje dla beneficjentów środków unijnych pochodzących z programów pomocowych UE), gdy interpretacja przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie otrzymującego dofinansowanie ma wpływ na jego wysokość.

W związku z charakterem wniosku grupowego zmienią się także terminy ustalone w przepisach Ordynacji podatkowej. Organ będzie miał nie trzy, a sześć miesięcy na wydanie interpretacji od dnia  otrzymania wniosku.

Przedmiotowy projekt znajduje się obecnie na etapie konsultacji publicznych.

KONSTYTUCJA BIZNESU – ZAWIESZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ


Przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców wprowadzają zmiany w możliwości zawieszenia działalności gospodarczej. Dotychczas możliwe było zawieszenie działalności gospodarczej jedynie przez przedsiębiorcę niezatrudniającego pracowników. Natomiast zgodnie z art. 22 ww. ustawy wykonywanie działalności gospodarczej będzie mógł zawiesić:

 1. przedsiębiorca niezatrudniający pracowników,
 2. przedsiębiorca zatrudniający wyłącznie pracowników przebywających na urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie wychowawczym lub urlopie rodzicielskim niełączących korzystania z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu;
 3. przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą jako wspólnik spółki cywilnej oraz poza tą spółką – może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej w jednej z tych form;
 4. przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą jako wspólnik w więcej niż jednej spółce cywilnej – może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej w jednej lub kilku takich spółkach.

W przypadku wykonywania działalności gospodarczej w spółce cywilnej zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej będzie skuteczne pod warunkiem jej zawieszenia przez wszystkich wspólników.

Zmianie ulegną terminy zawieszenia działalności w odniesieniu do przedsiębiorców będących osobami fizycznymi. Przedsiębiorca wpisany do CEIDG będzie mógł bowiem zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na czas nieokreślony albo określony, nie krótszy jednak niż 30 dni. Natomiast w przypadku przedsiębiorców wpisanych do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego tak jak dotychczas zawieszenie będzie możliwe na okres od 30 dni do 24 miesięcy.

Konstytucja biznesu – możliwość prowadzenia firmy bez rejestracji tzw. działalność nierejestrowa


Działalność nierejestrowa nie będzie w ogóle uznawana za działalność gospodarczą, co w praktyce oznacza brak konieczności rejestracji firmy w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz brak składek ZUS z tego tytułu, o ile przychody z tej działalności nie przekroczą w żadnym miesiącu 50 proc. minimalnego wynagrodzenia.

Należy podkreślić, iż pomimo braku rejestracji firmy, na mocy Kodeksu Cywilnego osoba prowadząca tę działalność uznawana będzie za przedsiębiorcę.

Przedsiębiorca będzie mógł skorzystać z możliwości prowadzenia działalności nierejestrowej, o ile spełni następujące warunki:

 • przez ostatnie pięć lat nie prowadził działalności gospodarczej,
 • prowadzona działalność nie wymaga uzyskania koncesji, pozwolenia bądź licencji,
 • miesięczny przychód z działalności nie przekracza 50% minimalnego wynagrodzenia,
 • działalność nie jest prowadzona w formie spółki cywilnej.

Przy prowadzeniu działalności nierejestrowej nie będzie konieczności posiadania numeru  NIP, REGON czy też konta bankowego oraz prowadzenia księgowości.

Jednakże prowadzenie działalności w tej formie, nie będzie zwolnione z podatku.

Przychody osiągane z działalności nierejestrowej będą przychodami z tzw. innych źródeł, a w konsekwencji będą podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

1 2 3 17