Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych – nowe obowiązki spółek

13 października 2019 r. uruchomiony został Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR). Zgodnie z nowymi przepisami ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu do 13 kwietnia 2020 r. wszystkie spółki handlowe zobowiązane będą ustalić i wskazać swojego beneficjenta rzeczywistego, a następnie dokonać wpisu w CRBR.

Przez beneficjenta rzeczywistego należy rozumieć osobę fizyczną lub osoby fizyczne:

a) sprawujące bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad spółką poprzez posiadane uprawnienia, które umożliwiają wywieranie decydującego wpływu na czynności lub działania podejmowane przez spółkę, lub

b) w imieniu których są nawiązywane stosunki gospodarcze lub jest przeprowadzana transakcja okazjonalna.

Ministerstwo Finansów wskazuje, że „Jednym z głównych zadań CRBR jest przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Posiadanie dokładnych i aktualnych danych o beneficjentach rzeczywistych ma kluczowe znaczenie dla zwalczania tych zjawisk, ponieważ uniemożliwia przestępcom ukrycie swojej tożsamości w skomplikowanej strukturze korporacyjnej.”

Brak wypełnienia ustawowych obowiązków skutkować będzie nałożeniem kary sięgającej nawet 1.000.000 zł.