Korzystna uchwała NSA w sprawie ulgi mieszkaniowej

Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) w dniu 17 lutego 2020 r. wydał uchwałę (sygn. akt II FPS 4/19), która ma duże znaczenie dla podatników chcących skorzystać z tzw. ulgi mieszkaniowej.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, jeżeli podatnik sprzeda swą nieruchomość przed upływem 5 lat od końca roku, w którym ją nabył (a dodatkowo nie czyni tego jako przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą) – musi zapłacić podatek dochodowy od osiągniętego dochodu.

Jednak jeżeli podatnik przeznaczy środki uzyskane z ww. sprzedaży na tzw. własne cele mieszkaniowe (np. nabycie innej nieruchomości, w której podatnik będzie mieszkał) i przeznaczenie to nastąpi nie później niż 3 lata od końca roku, w którym nastąpiło zbycie pierwszej nieruchomości – podatnik będzie mógł skorzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego (ulga mieszkaniowa).

NSA w uchwale orzekł, że poniżej przedstawiona sekwencja zdarzeń także uprawnia podatnika do skorzystania ze zwolnienia z podatku dochodowego:

1) podatnik podpisuje umowę przedwstępną sprzedaży własnej nieruchomości;

2) podatnik otrzymuje od przyszłego nabywcy zaliczkę lub zadatek;

3) podatnik za otrzymaną zaliczkę lub zadatek nabywa nieruchomość, którą przeznaczy na własne cele mieszkaniowe;

4) podatnik podpisuje ostateczną umowę sprzedaży swej pierwszej nieruchomości i otrzymuje od nabywcy resztę ceny (poza otrzymaną już zaliczką lub zadatkiem).

W doktrynie istniały rozbieżności dotyczącego tego, czy w ww. sytuacji (tj. w sytuacji, w której podatnik nie zdążył jeszcze sprzedać swej pierwszej nieruchomości, a już nabył swą drugą nieruchomość za zaliczkę lub zadatek otrzymany przy umowie przedwstępnej dotyczącej pierwszej nieruchomości) także przysługuje preferencja w podatku dochodowym.

NSA orzekł, że tak. Uchwałę tą należy uznać za korzystną dla podatników.