NOWE ZWOLNIENIE W PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN


Nowy art. 4b ustawy o podatku od spadków i darowizn wszedł w życie 25 listopada 2018 r.

Przedmiotowe zwolnienie dotyczy nabycia własności przedsiębiorstwa osoby fizycznej lub udziału w nim w drodze dziedziczenia lub zapisu windykacyjnego (zwolnienie dotyczy nabycia przedsiębiorstwa od 25 listopada 2018 r., czyli przypadków, gdy śmierć przedsiębiorcy nastąpiła tego dnia lub później). Chodzi m.in. o spadkobierców przedsiębiorstwa osoby fizycznej spoza kręgu osób najbliższych spadkodawcy (bowiem nabywcom z kręgu najbliższej rodziny nadal przysługuje zwolnienie określone w art. 4a ustawy).

W celu skorzystania ze zwolnienia, nabywca musi spełnić następujące warunki:

  • zgłoszenie (na formularzu SD-ZP) nabycia własności przedsiębiorstwa lub udziału w nim właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu, które stwierdza nabycie spadku, zarejestrowania aktu poświadczenia dziedziczenia lub wydania europejskiego poświadczenia spadkowego;
  • prowadzenie tego przedsiębiorstwa przez okres co najmniej 2 lat od dnia jego nabycia.

W przypadku, gdy przedsiębiorstwo nabędzie więcej niż jedna osoba, zwolnienie będzie przysługiwało tym nabywcom, którzy będą je prowadzić przez co najmniej 2 lata od dnia jego nabycia. Dwuletni okres prowadzenia przedsiębiorstwa uważa się za zachowany także w przypadku, gdy przedsiębiorstwo zostało w całości wniesione jako wkład do spółki, a objęte w zamian udziały lub akcje nie zostaną zbyte przed upływem 2 lat od dnia nabycia własności przedsiębiorstwa lub udziału w nim.

Related Posts