Planowane zmiany w zakresie oskładkowania umów zlecenia

W obecnym stanie prawnym, jeżeli umowa zlecenia jest dla zleceniobiorcy jedynym tytułem do ubezpieczenia, to  jest ona obowiązkowo oskładkowana. Od każdej kolejnej umowy zlecenia zawartej przez daną osobę, opłaca się wyłącznie składkę zdrowotną i nie pomniejsza się wynagrodzenia o składki na ubezpieczenia społeczne. W oczywisty sposób skutkuje to otrzymaniem przez zleceniobiorcę wyższego wynagrodzenia.

Rząd planuje wprowadzić zmiany (mające obowiązywać już od 1 stycznia 2021 r.), zgodnie z którymi oskładkowane będą wszystkie umowy zlecenia zawarte przez daną osobę. Taka sytuacja będzie także dotyczyła osób, które łączą pracę na zleceniu z etatem (umowa o pracę) lub działalnością gospodarczą. Pełne oskładkowanie przychodów oznacza nie tylko zwiększenie kosztów zatrudnienia dla przedsiębiorców, ale także zmniejszenie wypłaty dla zleceniobiorcy.