Prace nad zmianą ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych oraz niektórych innych ustaw

W Sejmie od marca br. trwają prace nad rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1016). Nowelizacja ma na celu w szczególności usprawnienie postępowania upadłościowego wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (tzw. upadłość konsumencka), a także zapewnienie spójności między ustawą o Krajowym Rejestrze Zadłużonych a przepisami ustawy z 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Prawo upadłościowe oraz niektórych innych ustaw , która wchodzi w życie 1 lipca 2021 r.

Rządowy projekt ustawy zakłada wykorzystanie najnowszych technologii w trakcie przedmiotowych postępowań sądowych poprzez m.in. zapewnienie wierzycielom bieżącego elektronicznego dostępu do akt postępowań restrukturyzacyjnych oraz upadłościowych oraz korzystanie z systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe, za pomocą którego będzie można wnosić pisma procesowe, z uwzględnieniem sprawności postępowania, ochrony praw stron postępowania oraz możliwości składania jednorazowo wielu pism. Ponadto, przewiduje się ujawnienie danych dotyczących toczących się postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Wprowadzenie tego typu rozwiązań ma na celu zapewnienie przejrzystości prowadzonych postępowań, zwiększenie ich efektywności oraz umożliwienie prowadzenia elektronicznych akt postępowań.