Przypomnienie dotyczące obowiązków beneficjentów PFR

Tym z Państwa, którzy skorzystali ze wsparcia w ramach Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR), pragniemy przypomnieć, że zgodnie z postanowieniami Regulaminu ubiegania się o udział w programie „Tarcza Finansowa dla Mikro, Małych i Średnich Firm” oraz Umowy subwencji, obowiązkiem beneficjenta Programu jest:

  1. dostarczenie do dnia 31 grudnia 2020 r. dokumentów potwierdzających, że osoba, która składała w imieniu Przedsiębiorcy oświadczenia woli w ramach Programu, obejmujące zawarcie Umowy Subwencji oraz złożenie odwołania, była uprawniona lub umocowana do reprezentowania Przedsiębiorcy (informacje o formie w jakiej należy dostarczać ww. dokumenty zostaną przedstawione za pośrednictwem Państwa Banku nie później niż do 30 listopada 2020 r.);
  2. informowanie PFR o reorganizacjach podmiotowych przedsiębiorstwa (przekształcenia, połączenia, podziały w rozumieniu ustawy Kodeks Spółek Handlowych);
  3. wydatkowanie subwencji na cel zgodny z jej przeznaczeniem tj. na pokrycie kosztów prowadzonej działalności gospodarczej.

Po upływie 12 miesięcy od udzielenia subwencji, PFR będzie podejmował decyzję o ewentualnym jej częściowym umorzeniu. Wobec tego planując finanse przedsiębiorstwa należy wziąć pod uwagę konieczność zwrotu subwencji w części niepodlegającej umorzeniu.

Przypominamy, iż kluczowym warunkiem umorzenia jest kontynuacja działalności gospodarczej oraz utrzymanie zatrudnienia.