Złożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku

Spadkobiercy powołani do dziedziczenia na podstawie testamentu lub z ustawy mogą przyjąć spadek bez ograniczenia za długi, z ograniczeniem tej odpowiedzialności albo też spadek odrzucić.

Oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku może być złożone w terminie 6 miesięcy licząc od dnia, w którym spadkobiercy dowiedzieli się o tytule swego powołania. Początek tego terminu jest inny dla spadkobiercy ustawowego i dla spadkobiercy testamentowego.

Jeśli chodzi o spadkobiercę ustawowego, bieg powyższego terminu zwykle rozpoczyna się z chwilą powzięcia wiadomości o śmierci spadkodawcy, o odrzuceniu spadku przez osoby wyprzedzające go przy dziedziczeniu ustawowym lub o utracie tytułu powołania do dziedziczenia (np. uznanie za niegodnego dziedziczenia). Natomiast dla spadkobiercy testamentowego termin ten biegnie od momentu dowiedzenia się o istnieniu i treści testamentu (już po śmierci spadkodawcy).

Mając na uwadze powyższe regulacje, Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 19 października 2018 r., III CZP 36/18, stanął na stanowisku, że oświadczenie o odrzuceniu spadku, złożone przez osobę, wobec której 6 miesięczny termin jeszcze nie rozpoczął biegu, jest bezskuteczne. Oznacza to, że oświadczenie o odrzuceniu spadku może być skutecznie złożone, dopiero po rozpoczęciu biegu terminu dla konkretnego spadkobiercy.