Zmiany w JPK_VAT

Ministerstwo Finansów przygotowało projekt rozporządzenia zmieniającego niektóre obowiązki podatników w zakresie JPK_VAT (projekt Rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług).

Wejście w życie rozporządzenia planowane jest na dzień 1 lipca 2021 r. Poniżej przedstawiamy najważniejsze zmiany, które Ministerstwo planuje wprowadzić do porządku prawnego:

– likwidacja oznaczenia MPP – po stronie podatku należnego i naliczonego,

– oznaczenia usług niematerialnych GTU_12, klasyfikowanych na podstawie kodów PKWiU,

– brak obowiązku stosowania oznaczeń GTU dla RO i WEW,

– zastąpienie kodów SW i EE kodami WSTO_EE i IED,

– oznaczenie TP pozostaje bez zmian (choć początkowo zakładano wprowadzenie limitu transakcyjnego 15 000 PLN),

– brak obowiązku stosowania kodu RO,

– możliwość ujmowania korekt in minus po stronie podatku naliczonego (art. 86 ust. 19a ustawy o VAT) na podstawie dokumentu wewnętrznego WEW.