+48 33 498 37 35 biuro@msdslegal.pl

Nowe możliwości dla pracowników w zakresie otrzymywania świadectw pracy po ustaniu stosunku pracy. Zmiany przepisów Kodeksu Pracy na korzyść pracowników

 

 

 

Nowe możliwości dla pracowników w zakresie otrzymywania świadectw pracy po ustaniu stosunku pracy. Zmiany przepisów Kodeksu Pracy na korzyść pracowników

5 wrz 2019 | Aktualności

Z dniem 7 września 2019 r. zaczną obowiązywać zmiany w przepisach ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy dotyczące m. in. obowiązku pracodawcy wydania pracownikowi świadectwa pracy. Celem nowelizacji  jest wprowadzenie zmian ułatwiających pracownikom realizację uprawnień pracowniczych. Dodatkowym argumentem, którym ustawodawca uzasadnił wprowadzeniem zmian jest obowiązek spełnienia przez przepisy prawne wymogu określoności prawa. Jak wskazuje orzecznictwo sądu konstytucyjnego, zasada określoności prawa wymaga, by norma prawna była jasna i niebudząca wątpliwości oraz precyzyjna, a przez to możliwa do wyegzekwowania. Dotychczasowe brzmienie przepisów Kodeksu Pracy niestety pozwala na  możliwość różnej interpretacji ich treści. W związku z powyższym, ustawodawca uznał za konieczne wprowadzenie rozwiązań rozszerzających ochronę praw pracowniczych.

Po wprowadzeniu zmian pracodawca będzie zobowiązany do wydania świadectwa pracy w dniu, w którym następuje ustanie stosunku pracy, a jeżeli pracodawca nie zamierza nawiązać z danym pracownikiem kolejnego stosunku pracy, będzie miał czas na wydanie świadectwa pracy w ciągu 7 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniego stosunku pracy. Ustawodawca eliminuje więc nieścisłości i nadużycia, na które w poprzednim brzmieniu art. 97 §1 KP pozwalał pracodawcy obowiązek niezwłocznego wydania świadectwa pracy. Kolejną nowością w tym samym przepisie jest obowiązek pracodawcy do przesłania za pośrednictwem operatora pocztowego lub doręczenia w inny sposób pracownikowi lub osobie przez niego upoważnionej świadectwa pracy  w ciągu 7 dni od dnia upływu terminów wskazanych wyżej. Jednak możliwość wysyłki będzie uwarunkowana wystąpieniem przeszkód natury obiektywnej uniemożliwiających pracodawcy wykonanie obowiązku w terminie. Ustawodawca postanowił również przedłużyć terminy na wystąpienie przez pracownika z żądaniami do pracodawcy dotyczącymi wydanego świadectwa pracy. W nowym brzmieniu art. 97 §21 KP pracownik zamiast 7 dni, będzie miał 14 dni na wystąpienie z wnioskiem do pracodawcy o sprostowanie świadectwa pracy, a w razie jego nieuwzględnienia będzie mógł w ciągu 14 dni od dnia zawiadomienia o odmowie sprostowania świadectwa pracy, wystąpić z takim żądaniem do sądu pracy. Pracownik od teraz będzie mógł wystąpić do sądu pracy z takim żądaniem nawet, gdy pracodawca zaniecha powiadomienia go o odmowie sprostowania świadectwa pracy. Całkowitą nowością w przedmiocie obowiązku wydania świadectwa pracy jest przepis art. 971 KP.  Na jego podstawie, w przypadku niewydania przez pracodawcę świadectwa pracy, pracownikowi przysługuje prawo wystąpienia do sądu pracy z żądaniem zobowiązania pracodawcy do wydania świadectwa pracy. Takie rozwiązanie umożliwi pracownikowi realne uzyskanie dokumentu, a nie tak jak dotychczas jedynie ustalenie istnienia zatrudnienia na podstawie powództwa z art. 189 KPC. Powództwo pracownik będzie mógł wytoczyć wówczas, gdy pracodawca nie wydał mu świadectwa pracy, w szczególności w przypadku bezskutecznej egzekucji orzeczenia zobowiązującego pracodawcę do wydania świadectwa pracy, zaprzestania działalności przez pracodawcę lub wystąpienia innych przyczyn uniemożliwiających wydanie przez pracodawcę świadectwa pracy. Wydanie świadectwa pracy jest bowiem bezwzględnym obowiązkiem pracodawcy, niezależnym od trybu i okoliczności ustania lub wygaśnięcia stosunku pracy.

Powyżej opisane zmiany wychodzą naprzeciw oczekiwaniom pracowników, którzy niejednokrotnie skutki braku realizacji przez pracodawcę podstawowych obowiązków wynikających z prawa pracy odczuwają w różnych obszarach życia. Zaniedbanie przez pracodawcę obowiązku wydania świadectwa pracy może stanowić przeszkodę dla kolejnego zatrudnienia czy w uzyskaniu świadczeń przysługujących osobom bezrobotnym, a nawet przy ubieganiu się o przyznanie uprawnień emerytalnych. Wchodzące w życie w najbliższych dniach przepisy mają wyeliminować podobne problemy pracowników i ułatwić im dochodzenie swoich praw.

Najnowsze wpisy

Godziny otwarcia

PON – PT
8:00 – 17:00

Jeśli potrzebujesz naszego wsparcia

Skontaktuj się z nami! Gwarantujemy indywidualne podejście do każdego Klienta!

MSDS LEGAL SZCZOTKA SZCZYGIEŁ S.K.A.

43-300 Bielsko-Biała
ul. Stojałowskiego 63/6