Od 1 stycznia 2017 r. Płaca minimalna dla zleceniobiorców

W związku ze zmianą ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę od 1 stycznia 2017 r. w umowach zlecenia (i innych umowach o świadczenie usług) strony powinny określić sposób potwierdzania liczby godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług. Jeżeli aspekt ten zostanie pominięty w umowie, przyjmujący zlecenie lub świadczący usługi przedkłada w formie pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej informację o liczbie…

Przedawnienie roszczenia o zapłatę dywidendy

Jeżeli wspólnik nie jest przedsiębiorcą, roszczenie o wypłatę dywidendy przedawania się po dziesięciu latach- takie stanowisko zajął Sąd Apelacyjny w Gdańsku w wyroku z dnia 20 września 2016r. (sygn. akt I ACa 876/14). Omawiana sprawa dotyczyła wypłaty dywidendy w spółce z o.o. Powód był wspólnikiem spółki z o.o. i pomimo uchwał zgromadzenia wspólników o podziale zysku spółki podjętych…

Szanowni Państwo,   Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia, niech te Święta będą niezapomnianym czasem spędzonym bez pośpiechu, trosk i zmartwień, a Nowy Rok obfitował w sukcesy w życiu osobistym i zawodowym. życzą  Marek Szczotka i Dominik Szczygieł  wraz z zespołem

Rewolucyjne zmiany w dokumentowaniu transakcji z podmiotami powiązanymi od stycznia 2017 roku !

Wraz z 1 stycznia 2017 r. wejdzie w życie szereg zmian w przepisach o cenach transferowych. Zmianie ulegną regulację zawarte zarówno w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej ustawa o PIT), jak również ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej ustawa o CIT). Co się zmieni? Poniżej charakteryzujemy najważniejsze zmiany: Zmiana kryterium uznawania podmiotów za powiązane…

Rewolucja w ochronie danych osobowych

Nowe unijne rozporządzenie regulujące ochronę danych osobowych całkowicie redefiniuje pojęcie ochrony danych osobowych wprowadzając nie tylko nowe, dotychczas nieznane obowiązki w tym zakresie, ale również zmieniając zasady odpowiedzialności. Zgodnie z nowymi przepisami w wielu przedsiębiorstwach stanie się obowiązkowym powołanie Administratora Bezpieczeństwa Informacji. Ponadto, na przedsiębiorców zostanie nałożony obowiązek samodenucjacji, poprzez informowanie o możliwym…

Zmiany w transporcie drogowym

Obszerna nowelizacja ustawy o transporcie drogowym wejdzie w życie w kilku etapach. W dniu 1 grudnia 2016 r. wszedł w życie przepis zobowiązujący Głównego Inspektora Transportu Drogowego (GITD) do podejmowania działań zmierzających do utworzenia Krajowego Rejestru Elektronicznego Przedsiębiorców Transportu Drogowego. Kolejne zmiany zaczną obowiązywać z dniem 15 grudnia 2016 r. i dotyczą one w szczególności administracyjnego postępowania stwierdzającego spełnienie…

Koszt samochodu zastępczego stanowi część szkody komunikacyjnej

Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 30 listopada 2016r. podjętą w sprawie III CZP 74/16, ubezpieczycielowi, który pokrył koszty najmu pojazdu zastępczego w ramach umowy ubezpieczenia assistance, przysługuje na podstawie art. 828 § 1 k.c. roszczenie regresowe wobec ubezpieczyciela sprawcy szkody. Umowa assistance, polega na zobowiązaniu ubezpieczyciela do wykonania usługi, a nie wypłaty odszkodowania. Sąd Okręgowy,…

Po rozsądek do Trybunału – niekonstytucyjne przepisy o ryczałtach za noclegi dla kierowców

Wyrokiem z dnia 24 listopada 2016 r. sygn. akt K 11/15 Trybunał Konstytucyjny uznał m.in., iż art. 21a ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców (j.t. Dz.U.2012.1155, ze zm.) w związku z art. 775 § 2, 3 i 5 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. Dz.U.2016.1666, ze zm.) w związku z § 16 ust. 1, 2 i 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących…

Do kosztów podatkowych zalicza się tylko gadżety opatrzone logo firmy!

Wydatki na zakup  gadżetów rozdawanych kontrahentom mogą być zaliczane do kosztów uzyskania przychodów tylko wówczas, gdy przedmioty te są opatrzone logo firmy – takie stanowisko zajął ostatnio NSA w wyroku z 9 listopada 2016 r., sygn.. akt II FSK 2293/16. W wyroku tym potwierdzone zostało stanowisko WSA  we Wrocławiu, przedstawione wcześniej w wyroku z 5 maja 2016 r., sygn.…

Od stycznia 100% wynagrodzenia minimalnego w pierwszym roku pracy

W dotychczasowym stanie prawnym wysokość wynagrodzenia pracownika w okresie jego pierwszego roku pracy co do zasady nie mogła być niższa niż 80% wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Począwszy od 1 stycznia 2017r. pracownikowi podejmującemu pracę będzie przysługiwała 100% stawka wynagrodzenia minimalnego. Równocześnie wraz z początkiem nowego roku wzrasta wynagrodzenia minimalne z obecnego poziomu 1850 zł…