40 zł na pomoc uchodźcom - co do zasady bez VAT

Dnia 30 maja 2022 r. Ministerstwo Finansów odpowiedziało na interpelację poselską ws. świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Polski z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi (tzw. 40 zł dla pomagających uchodźcom). Zgodnie ze stanowiskiem MF świadczenie to nie stanowi wynagrodzenia za zakwaterowanie i wyżywienie uchodźców. W konsekwencji świadczenie to nie podlega VAT.

Jednocześnie MF wprost potwierdziło, że osoby fizyczne prowadzące gospodarstwa domowe, które zapewniają, na własny koszt, zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, nie będą uznawane za osoby wykonujące działalność gospodarczą w związku z wykonywanymi czynnościami a także w związku z otrzymaniem ww. świadczenia.

W uzasadnieniu odpowiedzi MF wskazuje, że przyznane świadczenie ma jedynie zrekompensować udzielającemu pomocy część kosztów związanych z poniesionymi wydatkami, a okoliczności, w jakich dochodzi do czynności zakwaterowania i wyżywienia dla uchodźców z Ukrainy różnią się od tych, w jakich zwykle prowadzi się tego typu działalność. Jest jednak jeden wyjątek: „W pewnych przypadkach wykonanie tych czynności przez przedsiębiorcę może podlegać ocenie pod kątem uznania za świadczenia nieodpłatne. Ocena tego, czy przedsiębiorcy zapewniający uchodźcom zakwaterowanie i wyżywienie powinni traktować wykonywane usługi uznawane za świadczenia nieodpłatne, jest uzależniona od konkretnego przypadku.W przypadku podatników, którzy znajdują się w takiej sytuacji, warto wziąć pod uwagę złożenie wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, by uchronić się od negatywnych skutków uznania takiej czynności za nieodpłatne świadczenie.