Dochody związane z kredytami będą dłużej zwolnione z PIT

Zgodnie z nowym rozporządzeniem, wydłuża się na kolejne 2 lata zaniechanie poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów związanych z kredytem hipotecznym udzielonym na cele mieszkaniowe. Zwolnienie to ma być stosowane do 31 grudnia 2024 r.

Zaniechanie dotyczy kredytobiorców będących osobami fizycznymi oraz obowiązku zapłaty podatku dochodowego PIT od kwot wierzytelności umorzonych przez kredytodawcę z tytułu zaciągniętego przed 15 stycznia 2015 r. kredytu na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych. Chodzi o przypadki, gdy dany kredyt dotyczy jednej inwestycji mieszkaniowej, a kredytobiorca nie skorzystał z umorzenia wierzytelności z tytułu kredytu mieszkaniowego przeznaczonego na inną inwestycję mieszkaniową.

Zwolnienie odnosi się także do przychodów z tytułu zapłaty kwoty kredytu zaciągniętego przed 15 stycznia 2015 r. na cele mieszkaniowe i zabezpieczonego hipotecznie – poniżej jego wartości nominalnej w związku z zastosowaniem przez kredytodawcę ujemnych stóp referencyjnych.

W przypadku podatników CIT rozporządzenie pozwala na odliczenie od dochodów kwot stanowiących równowartość umorzonych wierzytelności z tytułu kredytów – od tej części kapitału, od której następuje zaniechanie poboru podatku PIT.