Gwarancja stałych cen prądu dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw – przypomnienie

Przypominamy, iż w dniu 30.11.2022 r. upływa termin na złożenie oświadczenia celem zagwarantowania sztywnych cen prądu w 2023 r.

Program rządowy umożliwiający ustalenie niższych cen prądu wynika z ustawy z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku (Dz.U. z 2022 r. poz. 2243). Jednocześnie wyjaśniamy, iż:

– program przewidziany został również dla mikroprzedsiębiorstw i MŚP,

– kwalifikacja przedsiębiorstwa jako mikroprzedsiębiorstwa i MŚP odbywa się zgodnie z art. 7 ustawy – Prawo przedsiębiorców,

– przy ustalaniu statusu przedsiębiorcy nie bierze się pod uwagę podmiotów (przedsiębiorstw powiązanych),

– oświadczenie składa tylko przedsiębiorca, który ma zawartą umowę z podmiotem uprawnionym, oświadczenia nie składają inne podmioty, np. na które  przedsiębiorca refakturuje koszty energii,

– cena stała, gwarantowana przez ustawę, obejmie tylko ten procent energii, który przedsiębiorca deklaruje w oświadczeniu na zużycie w ramach prowadzonej działalności podstawowej, pozostały procent energii, który przedsiębiorca deklaruje, zużywany na inne potrzeby niezwiązane z prowadzoną działalnością gospodarczą (np. wynajem pomieszczeń) – nie jest objęty ceną stałą.