Interpretacja ogólna MF ws. spółek nieruchomościowych

Przepisy zobowiązują spółki nieruchomościowe oraz ich wspólników posiadających (choćby pośrednio) co najmniej 5% głosów lub udziałów, aby informowali szefa KAS o strukturze właścicielskiej takich podmiotów. W 2023 r. termin na przekazanie takich informacji (na formularzach CIT-N1 i PIT-N1 oraz CIT-N2 i PIT-N2) upływa końcem marca. W poprzednim roku termin ten został wydłużony do końca września. W odpowiedzi na wątpliwości podatników Minister Finansów wydał interpretację ogólną, wskazując w niej m.in. co należy rozumieć przez pośrednie posiadanie udziałów lub akcji w spółkach nieruchomościowych i jak wyliczać minimalny próg 5%.

Interpretacja ogólna nr DD5.8203.7.2022 w sprawie obowiązków informacyjnych spółek nieruchomościowych i podatników posiadających udziały w tych spółkach.