Koniec ułatwień w obrocie ziemią rolną dla fundacji rodzinnych

Prezydent podpisał nowelizację kilku ustaw. Wśród zmian znalazła się niekorzystna zmiana dotycząca fundacji rodzinnych.

Wprowadzono ograniczenie w obrocie nieruchomościami rolnymi powyżej 1 ha w odniesieniu do fundacji rodzinnych, ich fundatorów i beneficjentów będących osobami bliskimi fundatora, tj.:

– obowiązek posiadania statusu rolnika indywidualnego przez fundację rodzinną oraz jej beneficjentów;

– zakaz zbywania nieruchomości rolnej przez okres pięciu lat od momentu jej nabycia, nawet w odniesieniu do beneficjentów fundacji rodzinnej;

– zobowiązanie do każdorazowego zawiadomienia Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR) o rozporządzaniu nieruchomością rolną.