Konwersja wierzytelności może być źródłem przychodu

Konwersja wierzytelności na kapitał zakładowy oznacza umorzenie zobowiązania ciążącego na dłużniku. Jeśli nominalna wartość wierzytelności zostanie przekonwertowana na warte mniej udziały w podwyższonym kapitale zakładowym dłużnika, to różnica będzie dla dłużnika przychodem.
W uzasadnieniu NSA posłużył się następującym przykładem: wierzycielowi przysługiwała wierzytelność warta 100. Została ona następnie wniesiona do spółki dłużnika, w zamian za co wierzyciel objął udziały w podwyższonym kapitale zakładowym w wysokości 80. W takiej sytuacji pozostałe 20 będzie przychodem dłużnika na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy o CIT.

Wyrok NSA z 21 października 2022 r., sygn. akt II FSK 537/20.