Kwoty podatku VAT przekazanej przy wniesieniu aportu nie wlicza się do podstawy opodatkowania CIT dla spółki wnoszącej aport

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 23 czerwca 2016 r. sygn. akt II FSK 602/16 po raz kolejny potwierdził, że kwota stanowiąca równowartość podatku VAT, przekazana spółce wnoszącej aport, nie stanowi dla niej przychodu.

Tym samym NSA podtrzymał dotychczasowe stanowisko, iż VAT nie zwiększa podstawy opodatkowania dla spółki wnoszącej aport, w sytuacji, gdy spółka go otrzymująca przekazuje wnoszącej kwotę stanowiącą równowartość podatku VAT. Zgodnie z orzeczeniem NSA kwota ta nie jest dodatkowym wynagrodzeniem przekazywanym pomiędzy podmiotami, lecz jest to podatek VAT należny z tytułu dokonanej transakcji wniesienia aportu. Wobec tego zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych kwoty tej nie wlicza się do podstawy opodatkowania CIT.