Leasing operacyjny nie stanowi kosztów finansowania dłużnego

Art. 15c ustawy o CIT zobowiązuje podatnika do wyłączenia z kosztów uzyskania przychodów nadwyżek kosztów finansowania dłużnego przekraczających kwotę 3 mln zł lub obliczoną według ustawowego wzoru. Za koszty finansowania dłużnego uważane są m.in. odsetki, opłaty i prowizje.

Wątpliwości na gruncie ww. przepisu wywołuje leasing operacyjny. Zdaniem organów podatkowych taki wydatek również należy zaliczyć do limitów z art. 15c ustawy o CIT. Przeciwne stanowisko zajmują sądy administracyjne, wskazując, iż w leasingu operacyjnym nie funkcjonuje pojęcie części odsetkowej, o której mowa w art. 15c ust. 12 ustawy o CIT. Linia ta została potwierdzona przez Naczelny Sąd Administracyjny, który stwierdził, że limitowanie, o którym mowa w art. 15c ustawy o CIT, może dotyczyć wyłącznie umów leasingu finansowego.

Wyrok NSA z 3 marca 2023 r., sygn. akt II FSK 1956/20