Nowe uprawnienia Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

W dniu 8 lipca 2016 r. opublikowana została w dzienniku ustaw nowa ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej (Dz. U 2016, poz. 996).

Rozszerzono w niej kompetencje BFG uzupełniając je o możliwość przeprowadzenia przymusowej restrukturyzacji banku wymagającego interwencji.  W ramach tejże fundusz będzie mógł sprzedać (w całości lub w części) upadający bank, umorzyć jego zobowiązania lub przenieść niebezpieczne aktywa do innego podmiotu. Jest to znaczące poszerzenie kompetencji z uwagi na to iż dotychczas działania BFG ograniczały się głównie do pomocy finansowej. Ustawa wejdzie w życie 9 października 2016r.