Obowiązek zgłoszenia umowy o dzieło do ZUS

Uprzejmie przypominamy, że 1 stycznia 2021 r. weszły w życie przepisy wprowadzające obowiązek informowania ZUS przez określone podmioty o zawarciu każdej umowy o dzieło.

Nowelizacja wprowadzona w art. 36 ust. 17 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 266 i 321) przewiduje, iż  płatnik składek lub osoba fizyczna zlecająca dzieło informuje ZUS o zawarciu każdej umowy o dzieło, z wyłączeniem przypadków gdy:

  • umowa została zawarta z własnym pracownikiem,
  • umowa jest wykonywana na rzecz własnego pracodawcy, ale została zawarta z innym podmiotem,
  • umowa została zawarta z osobą prowadzącą działalność gospodarczą na wykonanie przez nią usług, które wchodzą w zakres prowadzonej działalności.

Termin na dokonanie zgłoszenia umowy o dzieło do ZUS wynosi 7 dni od dnia zawarcia tej umowy. Obowiązkowi zgłoszenia podlegają wszystkie umowy zawarte od dnia 01 stycznia 2021 r., niezależnie od formy zawarcia umowy (ustnej czy pisemnej).

Na bazie zgłaszanych umów ZUS będzie w stanie lepiej kontrolować zjawisko zawierania umów o dzieło. Nie można wykluczyć, że po pewnym czasie być może doprowadzi to do oskładkowania nie tylko wszystkich umów zlecenia (co jest planowane w najbliższych miesiącach), ale i części lub wszystkich umów o dzieło.