Od 1 lipca 2016 r. płaca minimalna dla kierowców we Francji

Od 1 lipca 2016 r. we Francji zacznie obowiązywać dekret 2016-418, wprowadzający przepisy wykonawcze do ustawy zwanej Loi Macron. Uznaje on kierowców za pracowników delegowanych, także jeśli przebywają na terytorium Francji poniżej 8 dni. Dekret nakłada na przedsiębiorstwa transportowe obowiązek zapewnienia kierowcom francuskiej płacy minimalnej, a ponadto sporządzenia dla kierowcy zaświadczenia o delegowaniu i ustanowienia przedstawiciela przedsiębiorstwa we Francji. Zaświadczenie musi być sporządzone w języku francuskim i przechowywane w pojeździe wraz z umową o pracę. Zmiana ta ma istotne znaczenie dla przedsiębiorstw z branży transportowej. Na bieżąco monitorujemy przepisy prawa w tym zakresie. Obecnie czekamy na opublikowanie wzoru zaświadczenia o delegowaniu.