Od 1 stycznia 2022 roku obowiązkowa składka zdrowotna dla osób zasiadających we władzach spółek

Na podstawie projektu ustawy z dnia 26 lipca 2021 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, w przepisie art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. Nr 210, poz. 2135) zostanie dodany przepis dotyczący podleganiu obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu przez osoby powołane do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania, które z tego tytułu pobierają wynagrodzenie.

Zmiana dotyczyć będzie członków zarządów i prezesów spółek, którzy będą obowiązani do uiszczania składki zdrowotnej w wysokości 9 procent podstawy wymiaru składki. Nie będzie miało znaczenia ubezpieczenie zdrowotne z innego tytułu, np. pozostawania w stosunku pracy, prowadzenia działalności gospodarczej, czy też innych tytułów, na podstawie których prezes spółki lub członek zarządu podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu.

Od 1 stycznia 2022 roku osoby powołane do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania,  jeśli obierają z tego tytułu wynagrodzenie, będą podlegać obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu.