Odsetki za zwłokę przy długotrwałej kontroli celno-skarbowej nie zawsze są należne

W sytuacji, gdy czynności wobec podatnika trwają bardzo długo, a przez to podatnik obowiązany jest do uiszczenia odsetek za cały okres trwania kontroli celno-skarbowej oraz postępowania podatkowego, prowadzi to do nadmiernego i nieuzasadnionego obciążenia fiskalnego za przewlekłość postępowań organów kontroli celno-skarbowej. W konsekwencji tezy wyroku TK z dnia 18 października 2011 r., sygn. akt; SK 2/10 powinny znaleźć zastosowanie także do kontroli celno-skarbowej. To w praktyce oznacza, że w przypadku kontroli celno-skarbowych, które trwały dłużej niż 3 miesiące, co do zasady nie powinny być naliczane odsetki za zwłokę.

Wyrok WSA w Krakowie z dnia 19 października 2022 r., sygn.. I SA/Kr 594/22.