Odsetki za zwłokę związane z odszkodowaniem opodatkowane PIT

Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę podatnika na orzeczenie, w którym WSA podzielił zdanie organów skarbowych w zakresie opodatkowania odsetek od wypłaconego odszkodowania.

Sprawa znajduje swoje początki jeszcze w 2012 r., kiedy to podatnik na podstawie uchylonego już artykułu 160 K.P.A., pozwał Skarb Państwa. Zgodnie z treścią wskazanego przepisu stronie, która poniosła szkodę wskutek wydania decyzji z naruszeniem art. 156 §1 K.P.A. albo stwierdzenia nieważności takiej decyzji, służyło roszczenie o odszkodowanie za poniesioną rzeczywistą szkodę. Powód wygrał sprawę, a sąd przyznał mu ponad 1,5 mln zł tytułem odszkodowania oraz kilkaset tysięcy złotych oprocentowania oraz kosztów sądowych.

Aby mieć pewność, że zapłacona przez Skarb Państwa kwota nie będzie opodatkowana, podatnik złożył zapytanie do organów skarbowych. W odpowiedzi dowiedział się, że kwota odszkodowania będzie zwolniona na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy o PIT, lecz kwota odsetek nie skorzysta z tego zwolnienia i będzie opodatkowana na zasadach ogólnych według skali.

Podatnik nie zgodził się z interpretacją organów skarbowych i zaskarżył ją do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Sąd przyznał jednak rację organom skarbowym, twierdząc, że zwolnienie z podatku dotyczy jedynie zasądzonych odszkodowań i zadośćuczynień, czyli świadczeń głównych. Sąd wskazał, że odsetki za zwłokę znajdują się się w katalogu przychodów zwolnionych z PIT, lecz nie dotyczy to opisanego przypadku.

Zdanie warszawskiego WSA podzielił NSA w wyroku o sygn. akt II FSK 2740/19.