Odszkodowanie w związku z nieodebraniem zamówionych towarów nie podlega VAT

Zdaniem DKIS, określone kwoty od nabywcy stanowiące zwrot kosztów poniesionych przez spółkę w związku z niewywiązaniem się przez kontrahenta z warunków zawartej umowy i nieodebraniem przez niego zamówionych towarów spełniają funkcje odszkodowawczą. Tym samym nie stanowią wynagrodzenia za czynności mieszczące się w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu. W konsekwencji spółka nie jest obowiązana do wystawienia faktury celem udokumentowania otrzymanych ww. kwot stanowiących odszkodowanie.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 11.08.2023 r., sygn.  0113-KDIPT1-2.4012.422.2023.1.JS.