Oskładkowanie zleceniobiorców

Informujemy, że zgodnie z informacjami pozyskanymi przez dziennik „Rzeczpospolita”,  obecnie na etapie wczesnych prac legislacyjnych (przed konsultacjami społecznymi) jest projekt ustawy, która ma na celu oskładkowanie większości umów cywilnoprawnych.

Projektowane zmiany w prawie miałyby wejść prawdopodobnie w życie 1.01.2022 r. i miałyby w szczególności wprowadzić następujące zmiany systemowe:

  1. Oskładkowane zostaną wszystkie umowy cywilnoprawne (głównie chodzi o zlecenia) z wyjątkiem umów zawartych z uczniami i studentami do 26 roku życia.
  2. Zawarcie kilku umów cywilnoprawnych będzie oznaczało konieczność oskładkowania każdej z nich.
  3. Zniknie ogólne zwolnienie z opłacania składek z prowadzonej działalności przez emerytów i rencistów – od wejścia w życie przepisów zwolnieni będą jedynie emeryci i renciści prowadzący działalność w rozumieniu ustawy – Prawo Przedsiębiorców (rejestrowana w CEIDG). Prawo do zwolnienia stracą więc m.in. emeryci wykonujący wolny zawód. Z dotychczasowego zwolnienia ze składek nie będą też mogli korzystać renciści
  4. Projekt przewiduje także wykreślenie z ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników art. 5a, przewidującego możliwość prowadzenia przez nich działalności gospodarczej niewielkich rozmiarów bez utraty prawa do ubezpieczenia w KRUS. Po wejściu w życie przepisów, jeśli nadal będą chcieli prowadzić swoją działalność, stracą prawo do ubezpieczenia w KRUS i będą musieli przenieść się do ZUS.

O dalszych postępach prac i konkretnych projektach regulacji będziemy informować na bieżąco.