Outsourcing bez faktycznego przejęcia pracownika nie korzysta z prawa do odliczenia VAT

NSA oddalił skargę podatnika, którego rozliczenia zostały zakwestionowane przez organy skarbowe. Podatnik miał korzystać z usług agencji outsourcingowej. W praktyce „przekazywani pracownicy” pracowali w tym samym miejscu i na tych samych zasadach, które obowiązywały u poprzedniego pracodawcy. Zdaniem organów skarbowych, skoro nie doszło do faktycznego przejęcia załogi, nie miało miejsce świadczenia usług. Podatnik nie był zatem uprawniony do odliczenia VAT. Organ kontrolny stwierdził, że podatnik wchodząc w sporne relacje biznesowe, musiał mieć wiedzę i świadomość, jaki charakter miały zawierane transakcje. A nawet jeśli nie, to co najmniej nie dochował należnej staranności.

Wyrok NSA z dnia 27 kwietnia 2023 r. sygn. I FSK 1512/18