Planowane zmiany w Estońskim CIT

Zgodnie z projektem ustawy nowelizującej ustawę o CIT, z dniem 1 stycznia 2023 r. wejść w życie mają kolejne ułatwienia dla podatników, którzy zdecydowali się na wybór opodatkowania tzw. Estońskim CIT.

Zmiany mają obejmować m.in. następujące kwestie:

a) Za wydatek niezwiązany z działalności gospodarczą uznane będzie 50% wydatku związanego z używaniem samochodów osobowych na cele mieszane przez pracowników podatnika. Jednocześnie zaznaczamy, że jeżeli ww. koszty dotyczyć będą wspólników lub osób z nimi powiązanych, wtedy spółka zapłaci podatek z tytułu ukrytej dywidendy.

b) Zobowiązanie podatkowe z tytułu korekty wstępnej przy przejściu z opodatkowania według zasad ogólnych na zasady Estońskiego CIT (chodzi o podatek z tytułu różnic księgowo-podatkowych dotyczących przychodów i kosztów) – wygaśnie, jeżeli podatnik będzie opodatkowany Estońskim CIT przez 4 lata lub dłużej.

c) Wymóg minimalnego zatrudnienia zastanie spełniony także wtedy, gdy podstawą zatrudnienia będzie nie umowa o pracę, a umowa cywilnoprawna (np. zlecenie). Stosunek ten musi jednak wiązać się z faktem występowania spółki jako płatnika zaliczek na podatek PIT oraz składek ZUS (nawet jeżeli realnie spółka nie pobierze wskazanych obciążeń z powodu np. zwolnienia zleceniobiorcy z PIT z tytułu korzystania z ulgi dla młodych).

d) Zmiany w zakresie terminu zapłaty podatku od dochodu z podzielonego zysku, dochodu z tytułu zysku na pokrycie strat, zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy oraz z tytułu rozdysponowanego dochodu z tytułu zysku netto (na zapłatę podatku oraz złożenie deklaracji podatnik będzie miał czas do końca trzeciego miesiąca roku podatkowego następującego po roku, w którym podjęto uchwałę o podziale zysku lub uchwałę o wypłacie zaliczki)

e) Doprecyzowanie momentu, w którym należy złożyć zawiadomienie ZAW-RD (zawiadomienie o wyborze Estońskiego CIT) w przypadku podatnika przechodzącego na tą formę opodatkowania w ciągu roku podatkowego. Termin ten to maksymalnie koniec pierwszego miesiąca roku opodatkowania Estońskim CIT.