Planowane zmiany w przedawnieniu zobowiązań podatkowych

Zasadą jest, że zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Projekt zmieniający ustawę zakłada, że bieg terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu, z dniem wszczęcia kontroli celno-skarbowej.

Takie rozwiązanie rodzi ryzyko, że urzędy będą przedłużać prowadzone kontrole celno-skarbowe i nie będą przy tym ryzykować, że w trakcie kontroli upłynie termin przedawnienia zobowiązania podatkowego.